nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Fase 3 | Resultaten verduurzamen

Heb je al eerder een cultuureducatieproject op het vmbo, vso of pro ontwikkeld dat inmiddels op scholen is uitgevoerd? Wil je dit project op grotere schaal uitvoeren? Vraag dan subsidie aan voor Fase 3.

Update: De uiterste startdatum is aangepast. In de regeling staat dat de startdatum uiterlijk 1 september 2024 moet zijn. Dit hebben we aangepast naar 30 september 2024.

Update: De regeling Cultuureducatie vmbo, vso, pro is verlengd! Subsidie aanvragen kan nog tot en met 1 juli 2024. Heb je vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs of via cultuureducatie@cultuurparticipatie.nl. We helpen je graag verder!

Je hebt al eerder een cultuureducatieproject op het vmbo, vso of pro ontwikkeld dat inmiddels op één tot twee scholen is uitgevoerd. Nu ben je klaar om dit project op grotere schaal en voor verschillende niveaus en type scholen binnen het vmbo, vso en pro uit te voeren. 

Wie kan subsidie aanvragen?

 • Een culturele instelling zonder winstoogmerk. Je gaat als instelling een samenwerking aan met een school of vestiging van een school voor vmbo, vso of pro. 
 • Je hebt als instelling aantoonbare ervaring in het vmbo, vso of pro, en gaat een samenwerking aan met minstens drie scholen of vestigingen voor vmbo, vso of pro. 
 • Een school kan zelf niet aanvragen, maar wel het initiatief nemen om een culturele instelling te zoeken om mee samen te werken.

Hoe ziet je project eruit?

Je hebt een succesvol, hedendaags project en wil dit uitbreiden naar andere type scholen of niveaus in het vmbo, vso en pro. Je wil je project verduurzamen; aan het eind van dit traject weet je hoe je jouw project voor elke school op maat kan maken. Een verbinding maken tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie mag onderdeel zijn van je project.

Hoe vraag je subsidie aan?

 • Op deze pagina vind je in het kader onder ‘Documenten’ alle belangrijke informatie, zoals de subsidieregeling met daarin alle voorwaarden waarop je aanvraag wordt beoordeeld. Ook vind je hier voorbeeldformulieren om je te helpen bij je aanvraag.    
 • Subsidie aanvragen doe je via Mijn Fonds: onze online aanvraag-omgeving. Klik rechtsboven op deze pagina op ‘Mijn Fonds’ of ‘Subsidie aanvragen’ om een Mijn Fonds-account aan te maken (dit kan een paar dagen duren) en je aanvraag te starten.  
 • Meer weten? Bekijk onze pagina Zo werkt het.

Nationaal Programma Onderwijs: extra mogelijkheden

Je mag het NPO-budget inzetten als cofinanciering. Naast werken aan het creatieve vermogen kun je zo ook werken aan het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen. 

Goed om te weten:

 • Je hebt een succesvol, hedendaags project en wil dit uitbreiden naar andere type scholen of niveaus in het vmbo, vso en pro. Je wil je project verduurzamen; aan het eind van dit traject weet je hoe je jouw project voor elke school op maat kan maken. 
 • Je werkt samen met minimaal drie scholen. Je werkt niet samen met een school waarmee je dit project al in onze Fase 1 of 2 hebt uitgevoerd. 
 • Je project duurt maximaal drie jaar en ieder jaar bevat activiteiten met leerlingen. 
 • Je project start niet voor je aanvraag is goedgekeurd (dit duurt maximaal 13 weken), maar wel uiterlijk 30 september 2024 starten (let op: deze datum wijkt af van de datum die in de regeling vermeld staat). Per aanvrager wordt maximaal één aanvraag gehonoreerd.  
 • Je kunt maximaal € 100.000 aanvragen. Het aangevraagde bedrag mag in het Europees deel van Nederland maximaal 80% van je projectkosten dekken. Aanvragen vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk mogen maximaal 90% van je projectkosten dekken. In je begroting neem je alle posten inclusief BTW op. 
 • Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.4 van de subsidieregeling. (Hoezeer je aanvraag op deze codes wordt beoordeeld, hangt af van het bedrag dat je aanvraagt.)  
 • De onderwijsinstelling draagt ook bij aan de benodigde financiële middelen voor het project. Deze bijdrage mag niet alleen uit gekapitaliseerde uren bestaan. 
 • Je mag het CJP-budget en het budget van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ook inzetten als financiële bijdrage voor een project binnen deze regeling. 
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het eind van het budget bereikt is. Begin daarom op tijd; wacht niet te lang met aanvragen. 

Heb je twijfels of vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs of via cultuureducatie@cultuurparticipatie.nl. We helpen je graag verder! 

Past jouw project toch niet in deze fase?

De andere twee fases zijn gericht op de eerste kennismaking en het samen ontwikkelen van cultuureducatieve projecten:

Beleidsperiode 2025-2028

In 2024 lopen al onze huidige projectregelingen af en zullen ze sluiten. Daarom houden we je zo goed mogelijk op de hoogte.

FAQ

Mag ik meerdere keren aanvragen of voor meerdere fases tegelijkertijd?
Je mag meerdere keren aanvragen, hoe vaak verschilt per fase: in fase 1 kun je maximaal drie projecten gehonoreerd krijgen, in fase 2 maximaal twee projecten en in fase 3 maximaal één project. Het is mogelijk om voor meerdere fases tegelijkertijd aan te vragen, als je je met verschillende scholen in een verschillende fase van samenwerking bevindt. Dit geldt met name voor fase 1 en 2. Fase 3 is echt gericht op het verduurzamen van je aanbod. In deze fase kun je als instelling een reeds ontwikkeld project dat op één of twee scholen is uitgevoerd, op grotere schaal en voor verschillende niveaus en type scholen binnen vmbo, vso en pro gaan uitvoeren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een project hebt uitgevoerd op een vmbo-school, en dit nu passend wil maken voor en gaan uitvoeren op het voortgezet speciaal onderwijs.
Met hoeveel scholen moet of mag ik samenwerken?
In fase 3 moet je met minimaal drie scholen samen werken.
Hoe concreet moet de aanvraag zijn uitgewerkt?
We begrijpen dat je nog niet alles tot in detail weet tijdens het schrijven van je plan voor de aanvraag. Wat voor de commissie belangrijk is, is om niet alleen te weten wat je wil doen, maar ook dat je hebt nagedacht over HOE je het wil doen. Welke stappen wil je nemen om te werken aan het creatief vermogen, op welke competenties wil je je richten? Maak je gebruik van bepaalde (didactische of artistieke) theorieën? Neem ons dus mee in jullie gedachtenproces als je nog niet concreet kunt zijn. Tip: Bekijk het inspiratiedocument Creatief Vermogen en het format Projectplan die je vindt onder ‘Documenten’ op de site van iedere fase (in het grijze blok rechts).
Wat zijn de regels omtrent deelname van verschillende vestigingen van een school?
We kijken naar BRIN-nummers van scholen om te zien of een school/vestiging al eerder heeft deelgenomen aan een project. De meeste vestigingen hebben een eigen locatienummer bij de BRIN-nummer. Dat geeft scholen met meerdere vestigingen de kans om die te laten deelnemen, omdat ze allemaal een uniek BRIN-nummer hebben.
Wat zijn redelijke uurtarieven?
Het Fonds stelt geen minimum of maximum aan het uurtarief. Wel vragen we in de toelichting de tarieven te verklaren. Daarnaast gaat het Fonds er van uit dat de Fair Practice Code wordt toegepast. Op de site fairpracticecode.nl vind je honorariumrichtlijnen en rekentools. Van docenten en medewerkers van de school vragen we de werkelijke uurtarieven die de school hanteert (bekend bij de school) aan te houden. Het Fonds gaat uit van de redelijkheid ervan.
Wat vindt het Fonds een acceptabele geldelijke bijdrage van de scholen?
We vragen aan de aanvrager en school om samen te kijken naar wat zij een redelijke bijdrage vinden en dit toe te lichten. Daar hangt geen percentage aan en daar kan een aanvraag ook niet op worden afgewezen. Als meerdere scholen deelnemen mogen de bijdragen onderling verschillen. Licht wel toe waarom dat is. We vinden het van belang dat, in het kader van duurzaamheid, scholen zich voorbereiden op cultuureducatie zonder vorm van subsidie en vragen daarom een geldelijke bijdrage.
Mag een school NPO gelden inzetten voor het project?
Ja, dat mag. Er zijn diverse financieringsbronnen waaruit de geldelijke bijdrage van de school mag bestaan. Zo mag een school ook bijdragen door bijvoorbeeld CJP-tegoed in te zetten of het vervoer van leerlingen naar een theater te bekostigen.
Ik heb als culturele instelling al eerder een subsidiebijdrage van het Fonds gehad. Mag ik nu voor deze regeling aanvragen?
Ja, dat mag. Je kunt als instelling voor verschillende projecten bij verschillende subsidieregelingen van het Fonds een aanvraag doen. Je mag verschillende subsidies echter niet in één aanvraag combineren. Zo mag je bijvoorbeeld geen CmK-gelden (vanuit het programma Cultuureducatie met Kwaliteit) inzetten voor een aanvraag bij de vmbo-regeling. Ook mag je, als je in het verleden al eerder voor de vmbo-regeling een subsidiebijdrage hebt ontvangen, opnieuw een aanvraag doen.
Artikel 2.18 a in relatie tot artikel 2.19 1a: Enerzijds wordt gesteld dat er minimaal 3 scholen in het samenwerkingsverband moeten deelnemen. Anderzijds lees ik dat het project op 1 of 2 scholen uitgevoerd moet worden. Hoe kan ik dit interpreteren?
Bij 2.19 lid 1a bedoelen we dat dit project al voorafgaand aan fase 3 met 1 of 2 scholen is ontwikkeld en/of uitgevoerd. We vragen in artikel 2.18 om 3 nieuwe scholen met wie je dit project nu in fase 3 wil gaan uitvoeren.