nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Educatie

Fase 3 | Resultaten verduurzamen

Deze fase is gericht op het verbreden van een bestaand project met minstens drie verschillende scholen.

Je hebt al eerder een cultuureducatieproject op het vmbo, vso of pro ontwikkeld dat inmiddels op één tot twee scholen is uitgevoerd. Nu ben je klaar om dit project op grotere schaal en voor verschillende niveaus en type scholen binnen het vmbo, vso en pro uit te voeren. 

Wie kan aanvragen?

Je kan subsidie aanvragen als culturele instelling zonder winstoogmerk uit het Koninkrijk der Nederlanden. Dat zijn vaak stichtingen en verenigingen die bij de Kamer van Koophandel (KvK) geregistreerd staan en zich bezig houden met cultuur en/of cultuureducatie.  

Je hebt als instelling aantoonbare ervaring in het vmbo, vso of pro, en gaat een samenwerking aan met minstens drie scholen of vestigingen voor vmbo, vso of pro.

Een school kan zelf niet aanvragen, maar wel het initiatief nemen om een culturele instelling te zoeken om mee samen te werken. Zzp'ers kunnen ook niet aanvragen. Je kan als zzp'er een stichting worden. De KvK kan je hier over informeren. 

Waarvoor kan je aanvragen?

Je wil jouw succesvolle, hedendaagse project uitbreiden naar andere type scholen of niveaus in het vmbo, vso en pro. Je wilt onderzoeken hoe het project op grotere schaal kan worden ingezet en wat jij nog nog nodig hebt om dit te kunnen realiseren. 

Verbinding maken tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie mag onderdeel zijn van je project.

Het NPO-budget biedt extra mogelijkheden

Je mag het NPO-budget inzetten als financiële bijdrage binnen deze regeling. Naast werken aan het creatieve vermogen kun je zo ook werken aan het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen. Kunst en cultuur zijn bij uitstek geschikt om te werken aan een groepsgevoel en het geven van betekenis aan ervaringen.

Waar let het Fonds op?

Om je te helpen bij je aanvraag en het proces wat makkelijker te maken, hebben we een format gemaakt voor je projectplan. Dit kan je als kapstok gebruiken om ons je plan uit te leggen. Ook hebben we een format voor de begroting en de samenwerkingsovereenkomst gemaakt, we adviseren je deze te gebruiken. 

Ben je van plan om een aanvraag te doen? Lees dan de toelichting van de regeling (zie hiernaast bij Documenten). Heb je vragen of twijfel je ergens over? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Hieronder staan de criteria van de regeling nog kort uitgelegd:

Inhoud | Hoe heeft hetbestaande project eerder bijgedragen aan het bevorderen van het creatief vermogen van leerlingen en zijn er voldoende mogelijkheden om dit project op maat aan te passen?

Samenwerking | Is de samenwerking evenwichtig en gebaseerd op wederzijdse inzet en betrokkenheid? Is er dus een gezamenlijk doel en is er betrokkenheid op financieel vlak? Is er ook voldoende ruimte voor wederzijdse uitwisseling van expertise om tot maatwerk te komen?

Bestendigen | Is er een realistisch beeld van hoe jullie de uitvoering van het project op grotere schaal ook na afloop van het project kunnen blijven uitvoeren? Denk hierbij bijvoorbeeld aan logistiek, personele inzet, communicatie en financiële haalbaarheid.

Organisatorisch | Beschik je over de benodigde kennis en ervaring om het project uit te voeren? Bestaat je aanvraag uit een realistisch plan met een heldere en haalbare planning? Is je begroting redelijk en sluit deze aan bij de activiteiten?

Aan het eind van het project weet je wat er nodig is om je cultuureducatieve projecten voor het vmbo, vso en pro breder in te kunnen zetten en hoe je deze voor elke school op maat kan maken. Je hebt nu een duurzaam en hedendaags cultuureducatief aanbod dat past bij de vraag van leerlingen in het vmbo, vso en/of pro.

Praktische voorwaarden (selectie)

 • Je mag pas beginnen met het uitvoeren van je project op het moment dat het Fonds laat weten dat je aanvraag is gehonoreerd. Dat duurt maximaal 13 weken.
 • Je start uiterlijk in het schooljaar volgend op het jaar waarin je aanvraag is gehonoreerd.
 • Je project duurt maximaal drie jaar, waarvan alle de jaren activiteiten met leerlingen bevatten.
 • Per aanvrager wordt maximaal één aanvraag gehonoreerd.
 • Je werkt samen met minimaal 3 scholen.
 • Je mag niet samenwerken met een school waarmee je dit project al in fase 1 of 2 hebt uitgevoerd.
 • Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.4 van de subsidieregeling. Het hangt af van je aangevraagde bedrag hoe strikt daar naar gekeken wordt.
 • De subsidie bedraagt voor het Europese deel van Nederland maximaal 50% van de totale projectkosten; voor de overige delen van het Koninkrijk der Nederlanden geldt een percentage van maximaal 80%.
 • De scholen dragen ook bij aan de benodigde financiële middelen voor het project. Deze bijdrage mag niet alleen uit gekapitaliseerde uren bestaan.
 • Je mag het CJP-budget en het budget van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ook inzetten als financiële bijdrage voor een project binnen deze regeling.
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is. Begin daarom op tijd en wacht niet te lang met aanvragen. (Let op: een account aanmaken op Mijn Fonds kan een paar dagen duren). 

Het totale budget van deze fase is € 1 miljoen. 

Andere fases

Past jouw project toch niet in deze fase? Bekijk de andere twee fases. Deze zijn gericht op een eerste kennismaking en het samen ontwikkelen van cultuureducatieve activiteiten:

Overkoepelende Regeling Cultuureducatie

De aanvraagmogelijkheden voor cultuureducatie in het vmbo, vso en pro zijn onderdeel van een grote overkoepelende Regeling Cultuureducatie. Binnen deze regeling bestaan ook aanvraagmogelijkheden voor cultuureducatie in het mbo. Meer weten hierover? Bekijk dan de Overzichtspagina Cultuureducatie:

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Ingrid Henzen Marie-Louise van Nieuwenburg  of  Lucien Ravensberg

Klik op de adviseur voor het telefoonnummer
cultuureducatie@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'

FAQ

Mag ik meerdere keren aanvragen of voor meerdere fases tegelijkertijd?
Je mag meerdere keren aanvragen, hoe vaak verschilt per fase: in fase 1 kun je maximaal drie projecten gehonoreerd krijgen, in fase 2 maximaal twee projecten en in fase 3 maximaal één project. Het is mogelijk om voor meerdere fases tegelijkertijd aan te vragen, als je je met verschillende scholen in een verschillende fase van samenwerking bevindt. Dit geldt met name voor fase 1 en 2. Fase 3 is echt gericht op het verduurzamen van je aanbod. In deze fase kun je als instelling een reeds ontwikkeld project dat op één of twee scholen is uitgevoerd, op grotere schaal en voor verschillende niveaus en type scholen binnen vmbo, vso en pro gaan uitvoeren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een project hebt uitgevoerd op een vmbo-school, en dit nu passend wil maken voor en gaan uitvoeren op het voortgezet speciaal onderwijs.
Met hoeveel scholen moet of mag ik samenwerken?
In fase 3 moet je met minimaal drie scholen samen werken.
Hoe concreet moet de aanvraag zijn uitgewerkt?
We begrijpen dat je nog niet alles tot in detail weet tijdens het schrijven van je plan voor de aanvraag. Wat voor de commissie belangrijk is, is om niet alleen te weten wat je wil doen, maar ook dat je hebt nagedacht over HOE je het wil doen. Welke stappen wil je nemen om te werken aan het creatief vermogen, op welke competenties wil je je richten? Maak je gebruik van bepaalde (didactische of artistieke) theorieën? Neem ons dus mee in jullie gedachtenproces als je nog niet concreet kunt zijn. Tip: Bekijk het inspiratiedocument Creatief Vermogen en het format Projectplan die je vindt onder ‘Documenten’ op de site van iedere fase (in het grijze blok rechts).
Wat zijn de regels omtrent deelname van verschillende vestigingen van een school?
We kijken naar BRIN-nummers van scholen om te zien of een school/vestiging al eerder heeft deelgenomen aan een project. De meeste vestigingen hebben een eigen locatienummer bij de BRIN-nummer. Dat geeft scholen met meerdere vestigingen de kans om die te laten deelnemen, omdat ze allemaal een uniek BRIN-nummer hebben.
Wat zijn redelijke uurtarieven?
Het Fonds stelt geen minimum of maximum aan het uurtarief. Wel vragen we in de toelichting de tarieven te verklaren. Daarnaast gaat het Fonds er van uit dat de Fair Practice Code wordt toegepast. Op de site fairpracticecode.nl vind je honorariumrichtlijnen en rekentools. Van docenten en medewerkers van de school vragen we de werkelijke uurtarieven die de school hanteert (bekend bij de school) aan te houden. Het Fonds gaat uit van de redelijkheid ervan.
Wat vindt het Fonds een acceptabele geldelijke bijdrage van de scholen?
We vragen aan de aanvrager en school om samen te kijken naar wat zij een redelijke bijdrage vinden en dit toe te lichten. Daar hangt geen percentage aan en daar kan een aanvraag ook niet op worden afgewezen. Als meerdere scholen deelnemen mogen de bijdragen onderling verschillen. Licht wel toe waarom dat is. We vinden het van belang dat, in het kader van duurzaamheid, scholen zich voorbereiden op cultuureducatie zonder vorm van subsidie en vragen daarom een geldelijke bijdrage.
Mag een school NPO gelden inzetten voor het project?
Ja, dat mag. Er zijn diverse financieringsbronnen waaruit de geldelijke bijdrage van de school mag bestaan. Zo mag een school ook bijdragen door bijvoorbeeld CJP-tegoed in te zetten of het vervoer van leerlingen naar een theater te bekostigen.
Ik heb als culturele instelling al eerder een subsidiebijdrage van het Fonds gehad. Mag ik nu voor deze regeling aanvragen?
Ja, dat mag. Je kunt als instelling voor verschillende projecten bij verschillende subsidieregelingen van het Fonds een aanvraag doen. Je mag verschillende subsidies echter niet in één aanvraag combineren. Zo mag je bijvoorbeeld geen CmK-gelden (vanuit het programma Cultuureducatie met Kwaliteit) inzetten voor een aanvraag bij de vmbo-regeling. Ook mag je, als je in het verleden al eerder voor de vmbo-regeling een subsidiebijdrage hebt ontvangen, opnieuw een aanvraag doen.
Wat verstaat het Fonds onder materiaalkosten?
Het gaat hierbij om materiële investeringen (investeringen die worden afgeschreven, zoals camera’s, iPads etc.). Het gaat hierbij niet om materialen zoals pennen, potloden, papier.
Artikel 2.18 a in relatie tot artikel 2.19 1a: Enerzijds wordt gesteld dat er minimaal 3 scholen in het samenwerkingsverband moeten deelnemen. Anderzijds lees ik dat het project op 1 of 2 scholen uitgevoerd moet worden. Hoe kan ik dit interpreteren?
Bij 2.19 lid 1a bedoelen we dat dit project al voorafgaand aan fase 3 met 1 of 2 scholen is ontwikkeld en/of uitgevoerd. We vragen in artikel 2.18 om 3 nieuwe scholen met wie je dit project nu in fase 3 wil gaan uitvoeren.
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl