nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Spoor 3 | Meerjarentraject

In het meerjarentraject geef je vervolg aan een project van bewezen kwaliteit of toon je aan dat deze geborgd is in een gedegen organisatie en aanpak.

In deze aanvraagperiode is extra budget beschikbaar. Op 6 november heeft ons Fonds besloten het totale budget te verhogen met € 2.000.000,-.

Algemeen

Dit spoor is bedoeld voor samenwerkingsprojecten tussen het cultureel en sociaal domein. Het uitgangspunt van deze samenwerking is dat deze al even bestaat en concrete resultaten heeft opgeleverd in bijvoorbeeld een pilot of een ontwikkeltraject.

Mocht dat niet het geval zijn dan kun je aantonen dat jullie over ruime samenwerkingservaring beschikken. Eerder uitgevoerde activiteiten zijn geborgd in een organisatie of aanpak.

Druk op onderstaande afbeelding voor aanvraagperiodes en criteria in één oogopslag.

Wie kan aanvragen?

Je bent gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden en kunt aanvragen als:

 • Instelling in het cultureel domein
 • Instelling in het sociaal domein

Belangrijk is dat je gelijkwaardig samenwerkt met een partij uit het andere domein en de opgedane kennis en inzichten deelt zodat anderen hiervan kunnen leren.

Samenwerkingspartners kunnen ook organisaties zijn zonder rechtspersoonlijkheid in het cultureel of sociaal domein (bijv. buurtcomités, jongerencollectieven, erfgoedgemeenschappen) of onderwijsinstellingen . Let op: deze samenwerkingspartners kunnen niet zelf aanvragen.


Waarvoor kan je aanvragen?

Je kan subsidie aanvragen voor meerjarentrajecten. Het gaat om samenwerkingsprojecten tussen het cultureel en sociaal domein waarbij artistieke activiteiten mogelijk gemaakt worden voor iedereen. 

Voor het samenwerkingsproject geldt verder dat:

 • je bewezen resultaten geboekt hebt;
 • of reeds uitgevoerde activiteiten geborgd zijn in een gedegen organisatie en aanpak;
 • je toewerkt naar verdieping, verbreding of opschaling;
 • je actief werkt aan het toekomstbestendig maken van de activiteiten voor de deelnemers.

Hulp bij subsidie aanvragen

Om je op weg te helpen bij je aanvraag  hebben we een modelbegroting en -samenwerkingsdocument gemaakt. Beiden vul je in en zijn verplicht om je aanvraag in te kunnen dienen. Let op: gebruik de modelbegroting van het Fonds. Daarnaast kun je je eigen projectbegroting ook meesturen. Voor de samenwerking mag je ook een eigen document gebruiken.

Wil je aanvragen? Zorg dan dat je de subsidieregeling en toelichting leest. Je vindt alle hier genoemde documenten en een voorbeeldaanvraagformulier rechts in het grijze kader onder 'Documenten'.

De activiteiten vinden plaats in de vrije tijd van de deelnemers. Activiteiten tijdens schooluren worden niet gehonoreerd. Voor speciaal onderwijs, scholen in het Caribisch deel van het Koninkrijk of internationale schakelklassen kan het Fonds hierop een uitzondering maken.

Uit je projectplan (maximaal 7.500 woorden) blijkt verder dat:

 • de impact en zichtbaarheid van het project bovenregionaal zijn;
 • bij de artistieke begeleiding van de deelnemers wordt gewerkt met professionele kunstenaars of erfgoedprofessionals;
 • er een uitgewerkt marketing- of communicatieplan is voor het vergroten van de zichtbaarheid van het project;
 • het project een looptijd heeft van ten minste twee en maximaal vier jaar; loopt je project korter dan vier jaar, dan schets je bij je de aanvraag een toekomstperspectief dat zicht geeft op een looptijd van vier jaar.
Criteria waarop wij je aanvraag beoordelen kort uitgelegd:
Inhoud

Is je project in co-creatie met deelnemers of vertegenwoordigers ervan opgezet? Sluiten de activiteiten voldoende aan op de behoeften en mogelijkheden van de deelnemers? Hoe nemen de activiteiten drempels weg? Dragen de activiteiten bij aan de creatieve ontwikkeling van de deelnemers? Zijn professionele makers uit het cultureel domein voldoende betrokken bij de visieontwikkeling?


De keuze voor samenwerkingspartners is helder toegelicht. Je omschrijft eerdere gezamenlijke ervaringen en laat zien hoe verbeteringen van de activiteiten zijn doorgevoerd. Is er ruimte voor dialoog en afstemming tussen de samenwerkingspartners en leren jullie van elkaars werkwijzen en methodieken? Zijn de activiteiten binnen de regionale context aanvullend op wat je al doet?

Organisatie

Bevat je aanvraag een realistische planning met passende activiteiten die bijdragen aan het halen van het gezamenlijke doel? Is er aandacht voor evaluatie en mogelijke bijsturing? Beschikken jij en je samenwerkingspartner(s) over voldoende kennis en ervaring om het plan te verwezenlijken? Is jullie begroting redelijk en realistisch? 


Is de samenwerking tussen de partners gelijkwaardig en gebaseerd op wederzijdse inzet en betrokkenheid? Ook kijken we of er een gezamenlijk doel is en een logische taak- en rolverdeling in betrokkenheid en financiën. Wordt ieders expertise benut en hoe leer je van elkaar?

Effect

Uit de aanvraag blijkt dat je werkt aan toekomstperspectief voor de deelnemers. Beschrijf hoe het inhoudelijk en financieel mogelijk is ook na de projectperiode met de acitiviteiten door te gaan. Hoe bed je de activiteiten in binnen de eigen organisatie in en veranker je het in de (regionale) infrastructuur?


Laat zien hoe je werkt aan overdraagbaarheid van je project. Beschrijf hoe je marketing en communicatie inzet om bovenregionale impact en uitstraling te realiseren. En daarmee ook draagvlak creëert bij relevante partijen. Hoe zoek jij naar verbindingen met partners om nieuwe effecten te realiseren en het project te verduurzamen?

Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.10 van de subsidieregeling.


Goed om te weten

 • De subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de totale projectkosten. In je begroting neem je alle posten inclusief BTW op.
 • Je mag pas starten met de uitvoering van je project op het moment dat het Fonds laat weten dat de aanvraag is gehonoreerd. Dit duurt maximaal 13 weken. Houd hier rekening mee in de planning van je project.
 • Je project duurt ten minste 2 en maximaal 4 jaar en start uiterlijk binnen 9 maanden na het indienen van de aanvraag.
 • Een externe adviescommissie beoordeelt alle aanvragen.
 • Je werkt  samen met LKCA aan het delen, ontwikkelen en monitoren van kennis met betrekking tot de projectenmonitor en ontmoetingen van het landelijke kennisdelingstraject; hierbij kun je denken aan 2 kennissessies per jaar.

Tip: begin op tijd en wacht niet te lang met aanvragen. Let op: een account aanmaken op Mijn Fonds duurt een paar werkdagen.

Bij de twee aanvraagperiodes start het aanvragen om 13.00 uur en eindigt het om 17.00 uur (tijd in het Europese deel van het Koninkrijk)

2022  7 november t/m 14 december
2023  6 november t/m 12 december

Het subsidieplafond voor spoor 3 bedraagt € 3.280.000 per kalenderjaar. Op 6 november heeft ons Fonds besloten het totale budget te verhogen met € 2.000.000,-. Deze verhoging is geheel toegekend aan de aanvraagperiode in 2023, waardoor het budget hiervoor nu € 5.280.000,- wordt.


Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is. Het kan gebeuren dat het beschikbare budget al op is voordat je aanvraag wordt behandeld. Mocht dit het geval zijn, dan zou je in 2023 opnieuw een aanvraag kunnen doen.

Spreekuur Samen Cultuurmaken

Heb je nog vragen? Neem contact op met één van de adviseurs. Zij helpen je graag verder. Elke donderdag houden we een telefonisch spreekuur van 15 uur tot 17 uur.

Beleidsperiode 2025-2028

In 2024 lopen al onze huidige projectregelingen af en zullen ze sluiten. Daarom houden we je zo goed mogelijk op de hoogte.