nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Cat. 1 | Verkenning of één ontwikkelstap

Voor kleinere en kortlopende initiatieven op het gebied van immaterieel erfgoed, erfgoedvrijwilligers en/of erfgoededucatie. Het kan ook een verkenning zijn voor een toekomstig project.

Categorie 1 is voor kleinere en kortlopende initiatieven op het gebied van immaterieel erfgoed, erfgoedvrijwilligers, erfgoededucatie of een combinatie hiervan. Deelnemers zetten stap in de ontwikkeling van zichzelf of hun organisatie. Het gaat om:

 • Een project dat als effect heeft dat er meer of een nieuwe groep mensen actief deelnemen aan erfgoed.
  óf
 • Een verkenning van een projectidee dat aansluit bij één of meerdere effecten. Je onderzoekt en doet nieuwe inzichten op voor verdere ontwikkeling.

Keuze uit effecten

Je project moet altijd aan effect a voldoen.

Effect a: meer personen of nieuwe groepen nemen actief deel aan erfgoed.
Wie bereik je al en wie zou je aanvullend kunnen bereiken? Op welke manier gaat de nieuwe doelgroep deelnemen aan je erfgoed en hoe sluit het aan bij de behoeften, mogelijkheden en interesses?

Is je project een verkenning dan kun je kiezen uit de zeven effecten die je wilt onderzoeken.

a. Meer personen of nieuwe groepen nemen actief deel aan erfgoed

Effect a is voor alle aanvragen verplicht. Wie bereik je al en wie zou je aanvullend kunnen bereiken? Op welke manier gaat de nieuwe doelgroep deelnemen aan je erfgoed en hoe sluit het aan bij de behoeften, mogelijkheden en interesses?

b. Deelnemers aan erfgoed voelen zich door deelname meer met elkaar verbonden

Erfgoedactiviteiten brengen de deelnemers in contact met mensen die zij nog niet kennen. Ze werken samen om tot een gemeenschappelijk resultaat te komen, of ze gaan de dialoog met elkaar aan om wederzijds begrip te bevorderen.


Kortom: Projecten waarin mensen samenwerken rondom erfgoed, of erover met elkaar in gesprek gaan.

c. De organisatie wordt meer zelfredzaam

Hoe zorg je ervoor dat je organisatie bedreigingen en uitdagingen het hoofd kan bieden, én kan reageren op nieuwe kansen? De geplande activiteiten bevorderen de deskundigheid binnen de organisatie. Vergroot bijvoorbeeld de kennis en vaardigheden op het gebied van marketing, collectiemanagement, ICT, rondleiden, het implementeren van de sectorcodes of community management.


Kortom: Medewerkers of vrijwilligers vergroten hun kennis en vaardigheden, om de organisatie toekomstbestendig te maken.

d. Deelnemers ontwikkelen meervoudige perspectieven op de waarde en de betekenis van erfgoed

‘Wie bepaalt wat cultureel erfgoed is?’ Die vraag staat binnen activiteiten centraal. Deelnemers verkennen bijvoorbeeld met elkaar waarom iets als erfgoed wordt ervaren; wat dat erfgoed vandaag de dag betekent; en hoe deze betekenis per persoon kan verschillen.


Kortom: Projecten waarin mensen door de bril van een ander naar erfgoed kijken, zij gaan samen verkennen wat iets tot cultureel erfgoed maakt.

e. Deelnemers gebruiken erfgoed als inspiratie of bronmateriaal om cultuur mee te maken

Deelnemers leren vaardigheden aan om erfgoed op een voor hén vernieuwende manier creatief te gebruiken. Ze kunnen bijvoorbeeld een toneelvoorstelling maken op basis van erfgoedmateriaal over de eigen wijk, stad of cultuur. Of denk aan reportages, podcasts of een filmproject waarin mensen uit verschillende generaties samen aan de slag gaan met erfgoed.


Kortom: Deelnemers gaan creatief aan de slag op basis van (hun eigen) erfgoed.

f. Deelnemers hebben zeggenschap in het interpreteren, waarderen, en representeren van erfgoed waar zij zich mee verbonden voelen

Deelnemers agenderen erfgoed dat zíí belangrijk vinden. Een groep bewoners kan bijvoorbeeld het initiatief nemen om een vervallen kloostertuin in overleg met de gemeente om te toveren tot groene ontmoetingsplek voor de wijk. Of deelnemers onderzoeken, begeleid door professionals, of en hoe zij gezamenlijk uiting geven aan beladen erfgoed.


Kortom: Deelnemers praten mee, hebben een stem en laten horen welk erfgoed dat zíj belangrijk vinden.

g. De activiteiten dragen bij aan een verbeterde leefomgeving

Erfgoed benutten bij het vinden van oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken die spelen in de buurt, de wijk, het dorp, het landschap of de stad.


Kortom: Zet erfgoed in bij lokale duurzaamheidsvraagstukken of voor meer sociale cohesie in je omgeving.

Wie kan aanvragen?

Je bent gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden en kunt aanvragen als:

 • Stichting of vereniging, die zich inzet voor erfgoed, cultuurparticipatie of –educatie of die een erfgoedgemeenschap vertegenwoordigt.
 • Zelfstandige erfgoedprofessional met tenminste drie jaar aantoonbare ervaring, die zich inzet voor actieve erfgoedparticipatie of -educatie.

Samenwerkingspartners kunnen ook zelforganisaties zonder rechtspersoonlijkheid uit het cultureel of sociaal domein (bijv. buurtcomités, jongerencollectieven, erfgoedgemeenschappen) zijn. Ze kunnen echter niet aanvragen.


Waarvoor kan je aanvragen?

Het gaat om de uitvoering van een project waarbij de groep mensen die actief deelneemt aan je erfgoedactiviteiten wordt vergroot. Of waarbij de groep betrokken erfgoedvrijwilligers van je organisatie meer divers wordt.

Het kan ook gaan om een verkenning van een projectidee dat aansluit bij één of meerdere effecten. Je onderzoekt en doet nieuwe inzichten op die ondersteunend zijn voor verdere ontwikkeling.

Beschikbare budget

Het subsidieplafond van de regeling Erfgoed maken is € 5.120.000. Het totale beschikbare budget voor categorie 1 is € 110.000 per kalenderjaar. Binnen deze regeling kun je aanvragen voor meer dan € 1.000 en maximaal € 5.000.

Update januari 2024 | Het Fonds heeft in december besloten het totale budget van de regeling Erfgoed maken te verhogen met € 1,5 miljoen naar € 6.620.000.

Spreekuur erfgoed

Heb je vragen over de regeling of ben je benieuwd of jouw project aanmerking komt? Neem contact op met een van de adviseurs via erfgoed@cultuurparticipatie.nl. Zij helpen je graag verder. 

Hulp bij subsidie aanvragen

Om je te helpen bij je aanvraag, hebben we een 'formulier projectplan' gemaakt. Hierin neem je o.a. een korte beschrijving, doelgroep, planning en evaluatie van je project op. Dit formulier voeg je toe bij je aanvraag. Ook hebben we een voorbeeldbegroting opgesteld, die inzicht geeft in op te voeren kosten en inkomsten. En er is een voorbeeld aanvraagformulier. Zo kan je je vast voorbereiden op wat we willen weten.

Wil je aanvragen? Zorg dan dat je de volledige subsidieregeling en toelichting leest. Je vindt al deze documenten in het lichtgrijze kader, onder 'Documenten'.

Nog niet eerder subsidie aangevraagd? We helpen je op weg met een korte animatie welke stappen je moet doorlopen.

Waar let het Fonds op?

Vertel in je projectplan wat je gaat doen, en waarover het project gaat. Beschrijf het effect dat je gaat bereiken: hoe, voor wie en waarom?

Inhoud | Waarom nu deze ontwikkelstap? Zijn de activiteiten relevant voor nieuw te bereiken mensen? Sluiten de activiteiten aan bij hun behoeften? Bij een verkenning kijken we naar de haalbaarheid en aanpak van je plan. En of het gaat bijdragen aan het ontwikkelen en versterken van erfgoedparticipatie of –educatie.

Organisatie | Bevat je aanvraag een realistisch planning met activiteiten die bijdragen aan het halen van het doel? Beschik je over voldoende kennis en ervaring om het plan te verwezenlijken? Besteed je in het plan aandacht aan evaluatie? Is je begroting redelijk en sluit deze aan bij de activiteiten?

Bij erfgoededucatieprojecten met een onderwijspartner kijken we of de activiteiten aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen en of de leerlingen zelf met erfgoed aan de slag gaan. Het is belangrijk dat er een gelijkwaardige samenwerking is tussen de partners.

.Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.7.3 van de subsidieregeling. Het hangt af van je aangevraagde bedrag hoe strikt daar naar gekeken wordt.


Goed om te weten

 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is. Begin daarom op tijd en wacht niet te lang met aanvragen. Let op: een account aanmaken op Mijn Fonds kan een paar dagen duren.
 • De subsidie bedraagt maximaal 100% van de totale projectkosten. In je begroting neem je alle posten inclusief BTW op.
 • Medewerkers van het Fonds beoordelen de aanvragen
 • Je mag pas beginnen met uitvoeren van je project op het moment dat het Fonds laat weten dat je aanvraag gehonoreerd is. Dit duurt maximaal 13 weken.
 • Je project duurt maximaal 1 jaar en start uiterlijk binnen 6 maanden na het indienen van de aanvraag.
 • Als je gevestigd bent in het Caribisch deel van het Koninkrijk is er een speciale werkwijze voor verschillen in valuta. De werkwijze vind je in het lichtgrijze kader aan de rechterkant onder 'Documenten'.

Beleidsperiode 2025-2028

In 2024 lopen al onze huidige projectregelingen af en zullen ze sluiten. Daarom houden we je zo goed mogelijk op de hoogte.