nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Spoor 1) Individuele zzp'ers en ambachtsbeoefenaars

We hebben een regeling voor culturele ZZP’ers werkzaam in cultuurparticipatie of –educatie (inclusief ambachtsbeoefenaars). Je kunt geld aanvragen voor je persoonlijke, inhoudelijke ontwikkeling als impuls voor je werkpraktijk in tijden van corona en daarna.

Deze regeling is gesloten.  Er kon worden aangevraagd tot en met 31 mei 2021, uiterlijk tot 13:00 Midden Europese Tijd. (artikel 1.4 van de regeling indieningstermijn). Er kunnen dus geen aanvragen meer gedaan worden. 

--

Waarvoor is de regeling?

Ben jij  als zzp’er werkzaam in cultuurparticipatie of –educatie? Ben je bijvoorbeeld dirigent van een amateurkoor of geef je dansles aan cultuurmakers in de vrije tijd of verzorg je culturele lessen in het onderwijs? Of ben jij een traditionele ambachtsbeoefenaar? Bijvoorbeeld een touwslager, glasblazer, klompenmaker of mandenvlechter? En deel je je ambacht actief? Dan biedt het Fonds voor Cultuurparticipatie je nu de kans om geld aan te vragen om jezelf te ontwikkelen.

Waarom? Corona heeft impact gehad op de wijze waarop je je vak kunt uitoefenen. De toekomst van het uitoefenen van je werk voorziet wellicht nieuwe uitdagingen of vraagt om nieuwe skills. Met deze regeling willen we je deze kans bieden. 

Wie kan aanvragen?

Culturele zzp'ers werkzaam in cultuurparticipatie- of -educatie (inclusief ambachtsbeoefenaars) die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (we vragen je een inschrijving van maximaal 3 maanden oud mee aan te leveren).

Waarvoor kun je aanvragen?

Je kunt geld aanvragen om jezelf bij te scholen, om je vakmanschap te ontwikkelen, te professionaliseren, of nieuwe vaardigheden op te doen. Uitgangspunt is jezelf artistiek en inhoudelijk te ontwikkelen. Met als doel een impuls te geven aan je werkpraktijk in tijden van corona en daarna.

Misschien wil je wel een training doen om je werkpraktijk beter digitaal aan te bieden of je wil met nieuwe doelgroepen leren werken. Misschien wil je wel een cursus of training doen om je deskundigheid of vakmanschap te vergroten, wil je je didactische of presentatievaardigheden  verbeteren of je wil met nieuwe doelgroepen leren werken.

Praktische voorwaarden

 • Je project, training, cursus, activiteit start niet eerder dan 13 weken na het indienen van je aanvraag.
 • Je project, training, cursus, activiteit start binnen 6 maanden nadat je gehoord hebt dat je aanvraag gehonoreerd is.
 • Je project, training, cursus, activiteit duurt maximaal 1 jaar.
 • De subsidie die je van het Fonds ontvangt, mag 100% van je projectkosten dekken.
 • De hoogte van het bedrag moet in redelijke verhouding staan tot de activiteiten waar geld voor wordt aangevraagd.
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
 • Maximaal 20% van de subsidie mag worden ingezet voor materiele investeringen (tenzij het gaat om digitalisering van je aanbod, dan geldt 75%).

Het totale budget van dit spoor is € 1.077.000,- waarvan € 270.000,- is bedoeld voor ambachtslieden.

 

FAQ's
Kan iedere zzp'er aanvragen?

Subsidie kan worden aangevraagd door zzp’ers die werkzaam zijn op het gebied van cultuurparticipatie en/of cultuureducatie. Je moet allereerst ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en daarnaast een artistieke en /of inhoudelijke bijdrage leveren aan cultuurparticipatie en cultuureducatie. zzp’ers die alleen ondersteunend werkzaam zijn in projecten, zoals bijvoorbeeld een geluidstechnicus, komen niet in aanmerking. Daarnaast is deze regeling bedoeld voor zzp’ers die een traditioneel ambacht beoefenen. Voorbeelden hiervan zijn klompenmaker, touwslager, mandenvlechter en glasblazer. Je kunt geen subsidie aanvragen als je timmerman, metselaar, bakker of slager bent.

Ik heb nog nooit een subsidie aangevraagd, hoe kan ik dat het beste aanpakken?

Lees eerst de informatie door op de website., de regeling zelf, deze FAQ's en het stappenplan. Zo krijg je al een beeld waarvoor je een aanvraag kunt indienen en waar we op letten. Past je plan bij de subsidieregeling, dan kun je via ‘Mijn Fonds’ een account aanmaken (zie stappenplan onderaan de pagina) en je aanvraag indienen . We vragen hier onder andere naar je contactgegevens, een activiteitenplan en een financieel overzicht en een kopie van inschrijving in de Kamer van Kooophandel. Dit wijst zich vanzelf. Vragen vooraf? Schrijf je in voor onze online informatiesessie. Twijfel je bij het schrijven van je aanvraag? Neem dan eerst contact met ons op. Een adviseur helpt je graag verder.

Is er specialistische kennis nodig voor het aanvragen van een subsidie?

We hebben er rekening mee gehouden dat het indienen van een aanvraag ook haalbaar moet zijn voor de mensen die nog nooit een subsidie aanvraag hebben gedaan. Het is dus niet nodig specifieke kennis van subsidies te hebben. Wel is het belangrijk dat je er de tijd voor neemt, de regeling en ook de toelichting daarop vooraf bekijkt en goed in het aanvraagformulier leest wat er van je verwacht wordt. Je kunt je hier alvast op voorbereiden door het voorbeeldaanvraagformulier in te vullen.

Aan wat voor activiteiten moet ik denken die wel en die niet in aanmerking komen?

Het gaat om activiteiten die je artistieke en of inhoudelijke ontwikkeling stimuleren. Direct gekoppeld aan je werkpraktijk. Een training of cursus didactische vaardigheden of een training gericht op omgaan met nieuwe doelgroepen past wel. Een training persoonlijk leiderschap in principe niet. Een verdiepende training/cursus op je vakgebied of ambacht wel. Een cursus ondernemerschap niet. Op de site en in de regeling hebben we verschillende mogelijkheden omschreven? Twijfel je? Neem contact op met een van de adviseurs.

Als ik snel wil beginnen en subsidie nodig heb. Kan ik dan ook aanvragen?

Je kunt niet eerder starten dan 13 weken vanaf het moment van de aanvraag. Als je dus vandaag aanvraagt kunnen je activiteiten niet eerder starten dan over 13 weken.

Word ik gehouden aan de prestatieafspraken die ik invul in het aanvraagformulier?

In principe word je gehouden aan je afspraken, hoewel er altijd ruimte is voor onvoorziene zaken. Het belangrijkste is dat we kunnen zien hoe jij je hebt ingezet om je beloofde doel te bereiken, ook al is het wellicht anders gelopen dan je had verwacht.

Hoe lang duurt het voordat ik reactie heb?

Vanaf het moment van indienen, duurt het uiterlijk 13 weken voordat je antwoord van ons krijgt. Uiterlijk, want soms heb je eerder reactie. Houd er rekening mee dat je pas met je project mag starten als je akkoord hebt.

Ik weet niet zo goed wat ik als financiële posten op kan geven?

Hier geef je alle kosten op die je maakt voor je activiteiten. Afhankelijk van waarvoor je subsidie aanvraagt maak je kosten voor de activiteiten. Dat kunnen kosten zoals bijvoorbeeld een cursus die je gaat volgen, maar je mag ook eigen uitvoeringsuren opnemen die redelijkerwijs nodig zijn om de activiteit te kunnen uitvoeren. Let wel op dat er een maximum geldt voor materiële investeringen. Materiële investeringen zijn zaken die je aanschaft en die ook na het project nog van waarde zijn. Afhankelijk van de activiteiten is het maximale percentage hiervoor 20% of 75% (zie artikel 2.5 van de impulsregeling)

Er mag maar 20% gaan naar materiele investeringen, wat wordt daarmee bedoeld?

Onder materiele inversteringen verstaan we aanschaf van apparatuur of instrumenten. Maar we maken onderscheid tussen materiele investeringen en materiaalkosten. Investeringen hebben betrekking op zaken die langere tijd meegaan dan de projectperiode zoals een laptop, camera of videoprojector. Materiaalkosten zijn zaken die je nodig hebt om tot je eindproduct te komen zoals kantoorartikelen, promotiemateriaal etc.

Rekenvoorbeeld: bij een aanvraag van 5.000 euro mag maximaal 1.000 euro worden geinvesteerd in apparatuur.

Maak ik minder kans als ik een hoog of juist laag bedrag aanvraag?

Nee, dat maakt niks uit. Het gaat om de inhoud. We kijken of het project aan het doel van de regeling voldoet en toetsen elke aanvraag aan de hand van de criteria die in de regeling staan. Je vindt de regeling op de website onder ‘documenten’.

Krijg ik ook reactie als mijn aanvraag niet wordt gehonoreerd?

Jazeker, je krijgt altijd reactie. We hopen natuurlijk dat we zoveel mogelijk aanvragen kunnen honoreren, maar mocht je een afwijzing krijgen, dan laten we altijd weten aan welk criterium er niet is voldaan.

Wat als mijn opleiding/training/cursus vanwege corona wordt uitgesteld en hiermee buiten de 6 maanden valt, moet ik dan mijn subsidie terugbetalen?

Nee, daar gaan we coulant mee om. We hanteren hiervoor de coronacoulancemaatregel beschikt = beschikt. Je hoeft geen geld terug te betalen. Wel is het van belang dat je wijzigingen tijdig aan ons doorgeeft, want die moeten we in het dossier opnemen.

Waarom kunnen mijn activiteiten pas over 13 weken starten na het indienen van een aanvraag?

Het Fonds heeft een periode van 13 weken nodig om alle aanvragen te kunnen beoordelen, beschikkingen te maken en het te kunnen verwerken. In de praktijk doen we ons best om alle aanvragen zo snel mogelijk te beoordelen en krijg je zo snel mogelijk reactie. Als je eerder begint dan 13 weken na het indienen dan doe je dat op eigen risico en ontstaat er geen recht op dekking voor de gemaakte kosten vanuit het Fonds.

Ik volg een opleiding/training/cursus op dit moment die helemaal aansluit op de regeling. Mag ik met terugwerkende kracht hiervoor aanvragen?

Dat kan helaas niet.

Zijn er nog voorwaarden verbonden aan waar je de opleiding mag volgen? Mag het bijvoorbeeld ook bij een particulier zijn of een conservatorium?

Er zijn veel plekken waar je cursussen/opleidingen/trainingen kunt volgen, van particuliere pianoles tot een HBO-of masteropleiding. Het is niet verplicht om een gecertificeerde opleiding te kiezen, wel moet de persoon of organisatie ingeschreven zijn bij de KvK als zzp’er, stichting, vereniging of bedrijf.

Mag de cursus/opleiding/training ook in het buitenland zijn? En zijn reis- en verblijfkosten dan ook subsidiabel?

Ja dat mag, hierbij moet er wel een noodzaak zijn om naar het buitenland te gaan. Deze noodzaak is er in ieder geval niet als de cursus/opleiding/training ook in Nederland wordt gegeven. Verder nemen we op dit moment alleen aanvragen voor reizen naar groene of gele gebieden (op moment van aanvraag) in behandeling. Reis- en verblijfkosten zijn in dit geval subsidiabel

Ik ben uitvoerend kunstenaar maar zou graag willen investeren in didactiek, lesbevoegdheid halen? Kan dat ook met deze regeling?

Het doel van de impulsregeling is het stimuleren van verdieping in het huidige vakgebied en niet zozeer verbreding van vaardigheden. Het gaat dus om bijscholing/verdieping en niet om omscholing.

Mag de training/opleiding/cursus ook uit meerdere verschillende trainingen bestaan?

Ja, zolang ze allemaal binnen het doel van de regeling en de begrotingsvoorwaarden passen

Ik ben goudsmid/edelsmid, kan ik aan aanvraag doen?

Ja, we beschouwen deze beroepen als een traditioneel ambacht.

Stappen

1. Lees dit spoor en de regelingpagina goed door

Zoals je gezien hebt, zijn er in deze regeling verschillende mogelijkheden voor verschillende soorten aanvragers. We noemen dit sporen. Je bent nu op de pagina van spoor 1: Individuele zzp'ers en ambachtsbeoefenaars. Zorg dat je naast deze pagina ook de algemene subsidiepagina leest. Dan ben je van alles goed op de hoogte. Dit zijn overigens de andere twee sporen:

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van de subsidieregeling. Snap je iets niet of heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten, maar je kan hem ook direct hieronder downloaden:

Subsidieregeling culturele zzp'ers

2. Bezoek een van onze informatiesessies

Deze regeling voor individuele zzp'ers is nieuw voor het Fonds en jij hebt wellicht ook nog nooit bij een Fonds voor jezelf geld aangevraagd. Om je te helpen met wat voor jou relevant is, organiseren we informatiesessies op 2 en 9 maart. We vragen je om vooraf de site, de regeling en de FAQ's door te nemen, mocht je daarna nog specifieke vragen hebben, meld je dan aan voor een van de informatiesessies:

Meld je aan
3. Bekijk de documenten

Op alle subsidiepagina's staat een lijstje met documenten, rechts in het grijze kader. Hier vind je dus de juridische regeling, maar ook andere relevante documenten. Dit kunnen bijvoorbeeld modelbegrotingen zijn, maar ook een voorbeeldaanvraagformulier. Dat laatste is handig, omdat je dan precies kan zien wat we van je vragen bij een aanvraag. Let op. Deze regeling heeft verschillende aanvraagformulieren voor de verschillende doelgroepen. Daarom vind je voorbeeldformulieren alleen op de pagina's van de specifieke sporen. Hier vind je dus het voorbeeldformulier voor zzp'ers en ambachtsbeoefenaars:

Voorbeeldformulier individuele zzp'ers Voorbeeldformulier ambachtsbeoefenaars

4. Maak een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Houd er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit nu al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen. Zo zorg je dat je alle stappen kan doorlopen als je klaar bent om aan te vragen. Het Fonds kent 3 soorten accounts. Voor deze regeling kies je altijd het formulier 'Account voor culturele instelling/zzp'er/instelling sociaal domein.' 

Naar het accountaanvraagformulier
5. Log in en vraag aan

Je hebt de regeling doorgenomen, het juiste spoor gekozen en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 1. Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 2. Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 3. Selecteer altijd dat je als organisatie aanvraagt en dus niet als persoon. Kies daarna de juiste regeling uit het drop-downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 4. Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 5. Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar Mijn Fonds