nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Verhalenhuis Mezrab - fotografie: Alborz Sahebdivani, Karl Giesriegl Verhalenhuis Mezrab - fotografie: Alborz Sahebdivani, Karl Giesriegl
Participatie

Immaterieel erfgoed in stedelijke context

Verbindingen met elkaar aangaan in stad, wijk of buurt door immaterieel erfgoed te delen.

UPDATE [30 april 2021].
Let op! De regeling is gesloten. Het subsidieplafond is tijdens de laatste commissievergadering bereikt. Je kunt dus niet meer aanvragen.

Ga jij met jouw project samenwerkingsverbanden aan met groepen mensen in de stad, wijk of buurt? Verbind jij de beoefening van immaterieel erfgoed aan maatschappelijke, actuele thema’s die er leven in de omgeving? En wordt immaterieel erfgoed in en van de stad en haar bewoners ontwikkeld en doorgegeven? Daar is de subsidieregeling Immaterieel erfgoed in stedelijke context voor.

Immaterieel erfgoed in stedelijke context

Ons land is rijk aan een verscheidenheid van mensen met eigen culturen, rituelen en gewoonten tradities. Dit is juist zichtbaar in steden en stedelijke omgeving.

De stadswijken en –buurten zijn niet alleen woonplaatsen voor de bewoners maar ook culturele ruimtes waar immaterieel erfgoed opnieuw vorm krijgt of van inhoud verandert. Hierdoor kunnen nieuwe verbindingen ontstaan en geeft immaterieel erfgoed een impuls aan de leefomgeving.

Wat bedoelen we hiermee?

Immaterieel erfgoed in stedelijke context zijn cultuuruitingen die je identiteit bepalen en die je wilt doorgeven. Bijvoorbeeld rituelen, gebruiken, ambachten of festiviteiten. Door het te beoefenen blijft erfgoed dynamisch, verandert het mee met de tijd en geef je het door.

Hiervoor kon je subsidie aanvragen

We ondersteunen initiatieven van erfgoedgemeenschappen, -beoefenaars en andere groepen of (online) netwerken die mensen actief betrekken bij de beoefening van immaterieel erfgoed. Bijvoorbeeld:

 • Projecten waarbij immaterieel erfgoed in en van de stad en haar bewoners wordt gedeeld. Hierdoor kunnen nieuwe vormen van immaterieel erfgoed en/of samenwerkingsverbanden ontstaan.
 • Projecten die immaterieel erfgoed verbinden aan maatschappelijke, actuele thema’s die er leven in de omgeving.
 • Projecten die op de toekomst gericht zijn en een eigentijdse benadering van immaterieel erfgoed delen met mensen uit de leefomgeving.

Je project benut de sociale waarde van erfgoed en dat komt tot uitdrukking in culturele verbindingen tussen mensen.

Tip

Lees de hele subsidieregeling voor alle informatie goed door. Ook de veelgestelde vragen is handig om je op weg te helpen bij het doen van een aanvraag. Je vindt ze onder ‘Documenten’.

Wie kon subsidie aanvragen?

 • Cultuur- of erfgoedorganisaties die zich inzetten voor erfgoedparticipatie
 • Erfgoedgemeenschappen of groep vrijwilligers*
 • Organisaties buiten de erfgoedsector, zoals maatschappelijke organisaties, die zich met initiatieven waarin immaterieel erfgoed een rol speelt, bijvoorbeeld richten op leefbaarheid in de buurt of nieuwe samenwerkingsverbanden.

*ben je geen stichting of vereniging? Dien dan je aanvraag in via een culturele organisatie of erfgoedorganisatie.


Waar kijkt het Fonds naar?

We kijken of het gaat om actieve erfgoedbeoefening en je project bijdraagt aan het zichtbaar maken, ontwikkelen of doorgeven van immaterieel erfgoed. 

Sluit je project aan bij de behoefte van de gemeenschap, erfgoedbeoefenaars of (online) netwerken? Stimuleren de activiteiten verbinding tussen mensen in je stad, wijk of buurt?

Dragen de verbindingen die je aangaat bij aan een verbeterde leefomgeving? Versterkt het project bijvoorbeeld de leefbaarheid of duurzame ontwikkelingen? Of lost het maatschappelijke thema’s die er leven op?


Praktische voorwaarden

 • Je project start op z’n vroegst 13 weken na het indienen van je aanvraag en op z’n laatst 6 maanden na toekenning van de subsidie.
 • Je project duurt maximaal 2 jaar.
 • De subsidie die je van ons ontvangt mag maximaal 75% van je projectkosten dekken.
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
 • Je mag maximaal 20% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.
Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling.

030 233 60 30
erfgoed@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'

FAQ

Wat is actieve erfgoedparticipatie en wat is een erfgoedgemeenschap?
Actieve erfgoedparticipatie is het actief omgaan met (immaterieel) cultureel erfgoed, om dit erfgoed te borgen. Met borgen bedoelen we de activiteiten waarmee mensen cultureel erfgoed een plek in de samenleving geven zodat ze het, al dan niet in aangepaste vorm, over kunnen dragen aan volgende generaties. Het borgen doe je samen met anderen, die net als jij een bijzondere waarde hechten aan bijvoorbeeld een historisch gebouw, een jaarlijkse feestelijke traditie, vergeten beeldmateriaal of de streektaal die je spreekt. Deze groep mensen, met wie je je in je vrije tijd inzet voor specifiek erfgoed, noemen we een erfgoedgemeenschap. Een erfgoedgemeenschap kan zelf een initiatief starten, of samen met een organisatie.
Wij zijn een groep mensen die samen dingen organiseren in het dorp / in de wijk. Kunnen wij als erfgoedgemeenschap een aanvraag doen?
Wanneer de erfgoedgemeenschap waar je onderdeel van uitmaakt zich heeft verenigd in een stichting of vereniging zonder winstoogmerk, dan kan dat. Als dat niet het geval is, kun je overwegen om samen te werken met een partij die wel aan de voorwaarden om aan te kunnen vragen voldoet, bijvoorbeeld een culturele instelling of maatschappelijke organisatie.
Als ik een idee voor een initiatief of project heb en denk dat het in aanmerking komt voor subsidie, hoe kan ik de aanvraag dan het beste aanpakken?
Lees eerst de informatie door op de subsidiepagina: Immaterieel erfgoed in stedelijke context. Zo krijg je al een beeld waarvoor je een aanvraag kunt indienen en waar we op letten. Past je plan bij de subsidieregeling, dan kun je via ‘Mijn Fonds’ een account aanmaken en je aanvraag indienen. We vragen hier naar je contactgegevens, een projectplan en financieel overzicht. Dit wijst zich vanzelf. Twijfel je? Neem dan eerst contact met ons op. Een adviseur helpt je graag verder. Of meld je aan voor het spreekuur via erfgoed@cultuurparticipatie.nl Tip: op onze website zijn een aantal voorbeeldprojecten te vinden en (op termijn) projecten die vanuit deze regeling zijn gehonoreerd. Ook dit kan je helpen om een goede indruk te krijgen van de soort projecten die passen bij het doel deze regeling.
Moet het erfgoed waar ik me mee bezig houdt bijgeschreven zijn in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland of aangesloten zijn bij in het Netwerk van het Kenniscentrum?
Nee, dat is niet verplicht, al stimuleren we aanmelding bij het Netwerk wel.
Wat verstaan jullie onder reguliere activiteiten?
Reguliere activiteiten zijn activiteiten die je vaker, bijvoorbeeld jaarlijks, in grotendeels dezelfde vorm uitvoert. Zoals een jaarlijkse optocht of workshop. Deze activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidie als die grotendeels in ongewijzigde vorm wordt aangevraagd. Als onderdelen ontwikkelen of aangepast worden, dan kan het zijn dat die wel voor subsidie in aanmerking komen. Als je twijfelt, neem dan contact op.
Wat bedoelt het Fonds precies met “20% van de subsidie mag besteed worden aan materiële investeringen”?
Het Fonds wil dat het grootste deel van het aangevraagde bedrag besteed wordt aan de activiteit die je met deelnemers gaat uitvoeren. 20% van het geld dat je aanvraagt mag je besteden aan lange termijn investeringen. Denk aan dingen die de looptijd van je project overstijgen zoals een verbouwing van een corsobouwloods, aanschaf nieuw kassasysteem voor je eventticketing, theaterlampen kopen of nieuwe uniformen waar de harmonie 10 jaar mee naar concoursen kan. Materialen die op korte termijn nodig zijn voor je project, zet je als kosten op de projectbegroting. Bijvoorbeeld: huur kostuums, verf of materiaal kopen voor decors, stagetape voor snoeren, licentie aanschaf bladmuziek. Dat is het materiaal dat nodig is voor deelnemers om mee aan de slag te gaan en het project uit te voeren.
Moet het Nederlands immaterieel erfgoed zijn?
Nee, maar het moet wel immaterieel erfgoed zijn dat in Nederland beoefend wordt.
Wat is het verschil tussen de regelingen Immaterieel erfgoed en Immaterieel erfgoed in de stedelijke context?
Behalve de technische verschillen in bedragen en dekking van de kosten door subsidie, is het grootste verschil de benadering van en de omgang met immaterieel erfgoed. De eerste regeling is bedoeld om immaterieel erfgoed te ontwikkelen, om het eigentijds te maken en door te geven aan de volgende generatie zodat het in de toekomst beoefend blijft worden. Het draait dus om het erfgoed zelf. Bij Immaterieel erfgoed in stedelijke context gaat het erom dat er, door het beoefenen van immaterieel erfgoed, verbindingen in de buurt of de wijk tussen bewoners ontstaan. Het feit dat je in de buurt samen iets doet geeft betekenis en schept een band met elkaar. Het immaterieel erfgoed is dus meer een instrument. Ook hanteren we in de laatste regeling een ruimere definitie van immaterieel erfgoed dan UNESCO doet. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om een ‘traditie’ die net is ontstaan of een optocht die kans heeft uit te groeien tot iets terugkerends waar velen in de wijk aan mee doen en zich voor inzetten.
Is oral history, het ophalen van verhalen bij ouderen of het laten zien hoe het leven in onze buurt vroeger was, ook immaterieel erfgoed?
Nee, dat zijn vormen waarbij er verhalen uit het verleden worden opgehaald en is dus geen immaterieel erfgoed. Het gaat er bij immaterieel erfgoed projecten om dat het een levende praktijk is, iets dat hier en nu gedaan wordt. Dus niet een stuk geschiedenis dat opnieuw beleefd, opgevoerd of naverteld wordt. Het vertellen van verhalen als techniek voor het doorgeven van cultuur en het op die manier levend houden van kennis of tradities is wel immaterieel erfgoed. Denk bijvoorbeeld hoe oude verhalen uit Iran nog altijd door Iraniërs in Nederland doorgegeven worden aan elkaar. Of de typische streekverhalen in de Achterhoek. Dat is het domein ‘spreken, zingen, vertellen’ volgens het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.
Mijn project begint al snel, maar ik heb toch extra financiering nodig. Kan ik dan nog aanvragen?
Dat is een begrijpelijke vraag, maar daar hebben we helaas geen mogelijkheden voor. De aanvraagtermijn is 13 weken voor aanvang van het project.
Het beeld is dat er specialistische kennis nodig is voor het aanvragen van een subsidie, is dat zo?
We hebben er rekening mee gehouden dat het indienen van een aanvraag ook haalbaar moet zijn voor de mensen die nog nooit een subsidie aanvraag hebben gedaan. Het is dus niet nodig specifieke kennis van subsidies te hebben. Wel is het belangrijk dat je er de tijd voor neemt, de regeling en ook de toelichting daarop vooraf bekijkt en goed in het aanvraagformulier leest wat er van je verwacht wordt.
Maak ik minder kans als maar een kleine groep mensen participeren in het project?
Nee, zeker niet. Soms participeren er maar 10 mensen in een project, maar kan het wel anderen weer stimuleren en inspireren. Misschien is het een concept dat op veel verschillende locaties toegepast kan worden. Dat gezegd hebbende, kijken we natuurlijk wel altijd naar de financiële verhouding binnen het project. De omgang en impact van een project moeten wel in redelijke verhouding staan met het aangevraagde bedrag.
Word ik gehouden aan de prestatieafspraken die ik invul in het aanvraagformulier? Ik vind het bijvoorbeeld moeilijk om nu al te bepalen hoeveel mensen in het project zullen participeren.
In principe word je gehouden aan je afspraken, hoewel er altijd ruimte is voor onvoorziene zaken. Het belangrijkste is dat we kunnen zien hoe jij je hebt ingezet om je beloofde doel te bereiken, ook al is het wellicht anders gelopen dan je had verwacht. En ook hier geldt: wil je overleggen? Daar zijn we voor! Onze spreekuren en contactgegevens vind je op onze website.
Hoe lang duurt het voordat ik reactie heb?
Vanaf het moment van indienen, duurt het uiterlijk 13 weken voordat je antwoord van ons krijgt. Uiterlijk, want soms heb je eerder reactie. Houd er rekening mee dat je pas met je project mag starten als je akkoord hebt. Dus wees er op tijd bij!
Ik weet niet zo goed wat ik als financiële posten op kan geven?
Hier geef je alle kosten op die je maakt voor je project. Zoals zaalhuur, de huur van materialen of het inhuren van professionals. Het zijn allemaal projectkosten die nodig zijn om je project uit te voeren. Hiervan mag 20% een materiële investering zijn, die ook na het project nog van waarde kan zijn voor de aanvrager. Indien van toepassing, weet dat je ook vrijwilligersuren in geld mag opvoeren. Daar zit echter wel een maximumbedrag aan. Hiervoor verwijzen we je graag door naar de richtlijnen van de Belastingdienst.
Maak ik minder kans als ik een hoog of juist laag bedrag aanvraag?
Nee, dat maakt niks uit. Het gaat om de inhoud. We kijken of het project aan het doel van de regeling voldoet en toetsen elke aanvraag aan de hand van de criteria die in de regeling staan. Je vindt deze op de website onder ‘documenten’.
Krijg ik ook reactie als mijn aanvraag niet wordt gehonoreerd?
Jazeker, je krijgt altijd reactie. We hopen natuurlijk dat we zoveel mogelijk aanvragen kunnen honoreren, maar mocht je toch een afwijzing krijgen, dan laten we altijd weten aan welk criterium er niet is voldaan.
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl