nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Participatie

Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze

Hoe geef jij vorm aan actieve erfgoedparticipatie? Faciliteer, Activeer, Reflecteer op de betekenissen en werkwijze, en Onderneem samen activiteiten. Verken wat het Verdrag van Faro voor jou kan betekenen, en vind elkaar in erfgoed.

Het Verdrag van Faro

Erfgoedparticipatie staat centraal in het Europese Verdrag van Faro. Het verdrag benadrukt de maatschappelijke waarde van erfgoed door actieve deelname daaraan. Want niet de locaties en objecten zelf zijn de belangrijkste onderdelen van cultureel erfgoed, maar juist de betekenis en waarde die mensen aan dat erfgoed toekennen en die ze uitdragen.

Voor instellingen en initiatieven waarin de mensen al centraal staan, is het Verdrag van Faro een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan én de werkwijze een stap verder te brengen. Voor anderen betekent het een nieuwe manier van werken.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoekt voor het Ministerie van OCW of Nederland dit verdrag zal ondertekenen. Dat gaat onder meer via proefprojecten waarin volgens het verdrag wordt gewerkt of die deze werkwijze verkennen. Het Fonds ondersteunt zulke projecten.

Hiervoor kan je subsidie aanvragen:

Faciliteer, Activeer, Reflecteer, Onderneem!

Via deze regeling kan je een ontwikkelsubsidie en/of participatiesubsidie aanvragen. Met deze subsidie(s) maak jij erfgoedparticipatie mogelijk volgens de uitgangspunten van het Verdrag van Faro. Werk je al zo? Dan kan je je werkwijze hiermee een stap verder brengen.

Initiatieven waarin erfgoedgemeenschappen* zélf aan de slag gaan en meedenken en meebeslissen over het erfgoed waarvoor ze zich inzetten, komen voor subsidie in aanmerking. Maar je kunt ook eerst subsidie aanvragen voor een verkenning daarnaar: als je je werkwijze hierop (verder) wilt toespitsen maar nog niet weet hoe. En daarna voor de uitvoering.

Ook is deze subsidie er voor projecten waarin erfgoedparticipatie wordt ingezet voor maatschappelijke doeleinden. Bijvoorbeeld om actieve deelname aan de samenleving te stimuleren, of in duurzaamheidsvraagstukken.

Mensen vinden elkaar in erfgoed – daar zijn al deze vormen op gericht.

*Met een erfgoedgemeenschap bedoelen we een groep mensen die een bijzondere waarde hecht aan bepaald cultureel erfgoed en dat door vrijwillige inzet wil doorgeven aan toekomstige generaties.

Wie kan subsidie aanvragen?

 • Cultuur- of erfgoedorganisaties die zich inzetten voor erfgoedparticipatie, of die een erfgoedgemeenschap vertegenwoordigen, kunnen subsidie aanvragen via deze regeling.
 • Instellingen uit het hoger onderwijs kunnen subsidie aanvragen om samen met bovengenoemde partijen een verkenning uit te voeren.
 • Zelfstandige erfgoedprofessionals met minimaal drie jaar relevante werkervaring, kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op actieve erfgoedparticipatie. We vragen een afschrift van je KvK-inschrijving en zien in je CV graag informatie over de duur, inhoud en intensiteit van je werkzaamheden op dit gebied.
 • Daarnaast staat de regeling open voor subsidieaanvragers van buiten de erfgoedsector, zoals maatschappelijke organisaties, die zich met initiatieven waarin erfgoed een rol speelt bijvoorbeeld richten op het bevorderen van de sociale cohesie.

Waar kijkt het Fonds naar?

Erfgoedparticipatie volgens de uitgangspunten van het Verdrag van Faro staat voorop in alle initiatieven die subsidie krijgen via deze regeling. Meer over die uitgangspunten lees je via de linkbutton hierboven.

Zowel verkenningen (met ontwikkelsubsidie) als actieve projecten (met participatiesubsidie) hebben als doel dat erfgoedgemeenschappen een actieve en volwaardige rol vervullen in de omgang met cultureel erfgoed.

Praktische voorwaarden

Subsidieaanvragers nemen automatisch deel aan het Programma Faro van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en doen ook mee aan kennisdeling in dat kader met de RCE en het Fonds.

 • Een ontwikkelsubsidie is € 1.000 – 7.500
 • Een participatiesubsidie is € 1.000 – 25.000
 • Je project start niet eerder dan 8 weken na het indienen van je aanvraag
 • Je project start binnen 6 maanden nadat je gehoord hebt dat je aanvraag gehonoreerd is
 • Je project duurt maximaal 1 jaar
 • De subsidie die je van het Fonds ontvangt, mag bij een ontwikkelsubsidie 100% van de totale projectkosten dekken; bij een participatiesubsidie maximaal 75%
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn
 • Je mag maximaal 20% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.

Aanvraagperiodes

De aanvraagperiodes b en c zoals die hieronder staan vermeld zijn komen te vervallen vanwege het uitputten van het budget in de eerste aanvraagperiode. 

            a.         van maandag 11 mei t/m vrijdag 31 juli 2020
            b.         van maandag 7 september t/m vrijdag 27 november 2020; of
            c.         van maandag 1 februari t/m woensdag 30 juni 2021.

WIJZIGING Vanwege de grote interesse gebleken uit de eerste aanvraagperiode waarbij het subsidieplafond voor alle rondes opgegaan was, geven we graag een vervolg deze regeling. Er is eenmalig extra budget van € 350.000,- euro toegekend vanuit het ministerie van OCW. 

 • Tweede aanvraagronde 1 februari 2021 t/m 30 april 2021

! Aanvragen kunnen worden ingediend tot het subsidieplafond is bereikt (het geld op is). We behandelen en beoordelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Met andere woorden, heb je een goed idee, wacht dan niet te lang met indienen.

Spreekuur erfgoed

Heb je na het lezen van de informatie op deze site nog vragen? Neem gerust contact op! Onze programma-adviseurs Caro Burggraaf en Francisca Priem helpen je graag verder. Elke donderdag houden we telefonisch spreekuur van 13 - 17 uur. Mail je naam, organisatie, telefoonnummer en als je wilt ook alvast je vragen naar: erfgoed@cultuurparticipatie.nl. Je krijgt dan een voorstel voor een tijdstip en de contactgegevens van de betreffende adviseur.

 

FAQ

Wat is het Verdrag van Faro?
Erfgoedparticipatie staat centraal in het Verdrag van Faro. Het verdrag benadrukt de maatschappelijke waarde van erfgoed en van actieve deelname daaraan. We hebben op onze website kort wat informatie over het verdrag bij elkaar gezet. Wil je er graag meer over weten? Bezoek dan de website van de Raad van Europa of kijk op de pagina van het programma Faro bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Daar kun je van alles over het verdrag vinden.
Wat is actieve erfgoedparticipatie en wat is een erfgoedgemeenschap?
Actieve erfgoedparticipatie is het actief omgaan met cultuur erfgoed, om dit erfgoed te borgen. Met borgen bedoelen we de activiteiten waarmee mensen cultureel erfgoed een plek in de samenleving geven zodat ze het, al dan niet in aangepaste vorm, over kunnen dragen aan volgende generaties. Het borgen doe je samen met anderen, die net als jij een bijzondere waarde hechten aan bijvoorbeeld een historisch gebouw, een jaarlijkse dorpstraditie, vergeten beeldmateriaal of de streektaal die je spreekt. Deze groep mensen, met wie je je in je vrije tijd inzet voor specifiek erfgoed, noemen we een erfgoedgemeenschap. Een erfgoedgemeenschap kan zelf een initiatief starten, of samen met een organisatie.
Kan een erfgoedgemeenschap een aanvragen indienen?
Wanneer de erfgoedgemeenschap waar je onderdeel van uitmaakt zich heeft verenigd in een stichting of vereniging zonder winstoogmerk, dan kan dat. Als dat niet het geval is, kun je overwegen om samen te werken met een partij die wel aan de voorwaarden om aan te kunnen vragen voldoet, bijvoorbeeld een culturele instelling, maatschappelijke organisatie of zelfstandig werkende erfgoedprofessional.
Als ik een idee voor een initiatief of project heb en denk dat het in aanmerking komt voor subsidie, hoe kan ik de aanvraag dan het beste aanpakken?
Lees eerst de informatie door op de subsidiepagina: Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze. Zo krijg je al een beeld waarvoor je een aanvraag kunt indienen en waar we op letten. Past je plan bij de subsidieregeling, dan kun je via ‘Mijn Fonds’ een account aanmaken en je aanvraag indienen. We vragen hier naar je contactgegevens, een projectplan en financieel overzicht. Dit wijst zich vanzelf. Twijfel je? Neem dan eerst contact met ons op. Een adviseur helpt je graag verder. Tip: op onze website zijn een aantal voorbeeldprojecten te vinden en (op termijn) projecten die vanuit deze regeling zijn gehonoreerd. Ook dit kan je helpen om een goede indruk te krijgen van de soort projecten die passen bij het doel deze regeling.
Eigenlijk werk ik al volgens de uitgangspunten van het Verdrag van Faro, kan ik dan alsnog een aanvraag indienen?
Dat kan zeker, maar let op: je kunt alleen een aanvraag indienen voor nieuwe activiteiten. Hiermee bedoelen we activiteiten die nog moeten gaan plaatsvinden, die onderscheidend zijn van wat je al doet en waarmee je actieve erfgoedparticipatie in de lijn van het Verdrag van Faro verder ontwikkelt.
Het beeld is dat er specialistische kennis nodig is voor het aanvragen van een subsidie, is dat zo?
We hebben er rekening mee gehouden dat het indienen van een aanvraag ook haalbaar moet zijn voor de mensen die nog nooit een subsidie aanvraag hebben gedaan. Het is dus niet nodig specifieke kennis van subsidies te hebben. Wel is het belangrijk dat je er de tijd voor neemt, de regeling vooraf bekijkt en goed in het aanvraagformulier leest wat er van je verwacht wordt.
Hoe beoordelen jullie een aanvraag?
We toetsen een aanvraag aan de hand van twee criteria: 1. Inhoudelijke kwaliteit: sluit het plan aan bij het doel van de regeling, namelijk: de doorontwikkeling van actieve erfgoedparticipatie, in lijn met het Verdrag van Faro? 2. Organisatorische kwaliteit: is het plan helder en realistisch genoeg om tot actieve erfgoedparticipatie aan te zetten? Je kunt een aanvraag indienen voor een ontwikkelsubsidie of voor een participatiesubsidie. Beide aanvragen worden aan de hand van bovenstaande criteria beoordeeld. Maar Let op! , want deze criteria verschillen per subsidie inhoudelijk wel van elkaar. Lees dus goed de toelichting bij artikel 12 van de regeling. Daar vind je een uitgebreide omschrijving van de criteria voor zowel de ontwikkelsubsidie als de participatiesubsidie.
Maak ik minder kans als maar een kleine groep mensen participeren in het project?
Nee, zeker niet. Soms participeren er maar 10 mensen in een project, maar kan het wel anderen weer stimuleren en inspireren. Misschien is het een concept dat op veel verschillende locaties toegepast kan worden. Dat gezegd hebbende, kijken we natuurlijk wel altijd naar de financiële verhouding binnen het project. De omgang en impact van een project moeten wel in redelijke verhouding staan met het aangevraagde bedrag.
Word ik gehouden aan de prestatieafspraken die ik invul in het aanvraagformulier? Ik vind het bijvoorbeeld moeilijk om nu al te bepalen hoeveel mensen in het project zullen participeren.
In principe word je gehouden aan je afspraken, hoewel er altijd ruimte is voor onvoorziene zaken. Het belangrijkste is dat we kunnen zien hoe jij je hebt ingezet om je beloofde doel te bereiken, ook al is het wellicht anders gelopen dan je had verwacht. En ook hier geldt: wil je overleggen? Daar zijn we voor! Elke vrijdag houden we telefonisch spreekuur van 9 - 12 uur (aanmelden niet nodig). Eens per 3 weken op woensdagmiddag is er 'live' spreekuur (videobellen) van 13 - 17 uur. Meld je aan via erfgoed@cultuurparticipatie.nl. Data tot de zomer: 6 mei, 27 mei, 17 juni, 8 juli en 29 juli.
Hoe lang duurt het voordat ik reactie heb?
Vanaf het moment van indienen, duurt het uiterlijk 8 weken voordat je antwoord van ons krijgt. Uiterlijk, want meestal heb je eerder reactie. Houd er rekening mee dat je pas met je project mag starten als je akkoord hebt. Dus wees er op tijd bij!
Tot wanneer kan ik aanvragen?
Je kunt een aanvraag indienen van 1 februari tot 30 april 2021. We behandelen en beoordelen aanvragen op volgorde van binnenkomst totdat het geld op is (subsidieplafond bereikt). Dus heb je een goed idee, wacht dan niet te lang met indienen. Het project waarvoor je een bijdrage van het Fonds aanvraagt mag maximaal één jaar lopen en kan nog doorlopen in 2022.
Hoe werkt het precies met cofinanciering?
Bij de ontwikkelsubsidie is het mogelijk om tot 100% financiering bij het Fonds aan te vragen, tot een maximaal bedrag van € 7.500,00. Bij de participatiesubsidie is dit anders. Hier dekt het Fonds maximaal 75% van je financiering, tot een maximaal bedrag van €25.000,00. De andere 25% moet ergens anders vandaan komen, bijvoorbeeld vanuit een eigen bijdrage, private fondsen, donateurs, de gemeente, provincie of andere financiers. Enige kanttekening is dat de andere financier voor hetzelfde project niet een ander Rijksfonds kan zijn.
Ik weet niet zo goed wat ik als financiële posten op kan geven?
Hier geef je alle kosten op die je maakt voor je project. Zoals zaalhuur, de huur van materialen of het inhuren van professionals. Het zijn allemaal projectkosten die nodig zijn om je project te realiseren. Hiervan mag 20% een materiële investering zijn, die ook na het project nog van waarde kunnen zijn voor de organisator. Indien van toepassing, weet dat je ook vrijwilligersuren in geld mag opvoeren. Daar zit echter wel een maximumbedrag aan. Hiervoor verwijzen we je graag door naar de richtlijnen van de Belastingdienst.
Maak ik minder kans als ik een hoog of juist laag bedrag aanvraag?
Nee, dat maakt niks uit. Het gaat om de inhoud. We kijken of het project aan het doel van de regeling voldoet en toetsen elke aanvraag aan de hand van de eerdergenoemde twee criteria.
Krijg ik ook reactie als mijn aanvraag niet wordt gehonoreerd?
Jazeker, je krijgt altijd reactie. We hopen natuurlijk dat we zoveel mogelijk aanvragen kunnen honoreren, maar mocht je toch een afwijzing krijgen, dan laten we altijd weten aan welk criterium er niet is voldaan.
Is het mogelijk om meerdere aanvragen indienen bij verschillende subsidieregelingen van het Fonds?
Bij de meeste subsidieregelingen van het Fonds kan dat, maar alleen als het gaat om aanvragen voor verschillende afgebakende projecten. Je kunt niet voor hetzelfde project subsidie ontvangen vanuit verschillende regelingen.