Muziek dichtbij

Op Hogeschool InHolland te Den Haag zijn meerdere opleidingsvarianten aanwezig, waaronder een groot aandeel digipabo. Dit is onderwijs op afstand waarbij wel dezelfde onderwijseenheden in producten aan bod komen, maar in principe geen colleges worden gegeven. De grootste uitdaging ligt bij de digistudenten, omdat zij te kort aan goed materiaal hebben en voor hun muzikale ontwikkeling te veel zijn aangewezen op de stagescholen. De voltijdstudenten komen te weinig in aanraking met muziek buiten hun eigen belevingswereld.

Het doel van het project is beide uitdagingen aan te pakken en daarnaast de toetswijze te optimaliseren. Dat gebeurt via een vijftal trajecten. Om toch praktijkervaring op te doen krijgen digistudenten bijvoorbeeld meer good practices onder ogen. Ook gaan pabostudenten en conservatoriumstudenten samenwerken. Daarnaast organiseert INHolland samen met het Koninklijk Conservatorium een symposium en wordt er gewerkt aan een rijkere leeromgeving.

Kennisdeling gebeurt op studiedagen met de andere InHolland-pabo's en daarnaast in een kenniskring met pabo Driestar, pabo Haagse Hogeschool en het Koninklijk Conservatorium.