nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Educatie

Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s

pabostudenten bekwaam maken in muziekonderwijs

Tussentijdse opbrengsten van de regeling

Benieuwd wat de regeling heeft opgeleverd? 

Met deze regeling ondersteunen we momenteel alle pabo's van Nederland! Er kan niet meer worden aangevraagd.

--

Met deze regeling wilde het Fonds bijdragen aan een duurzame verankering van kwalitatief goed muziekonderwijs op de pabo’s in Nederland. De regeling is tot stand gekomen in samenspraak met het veld. Belangrijk onderdeel van de regeling was dat pabo's een samenwerking met een conservatorium en een basisschool aangaan of verdiepen.

De regeling maakte deel uit van de inzet van minister Bussemaker voor meer en beter muziekonderwijs en sluit aan bij de beweging Méér Muziek in de Klas, waarbinnen publieke en private partijen zich vijf jaar lang gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool.

De regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s draagt eraan bij dat toekomstige groepsleerkrachten zich handelingsbekwaam voelen op het gebied van muziekonderwijs.

Samen met onze partners hopen we dat vanaf 2020 alle afgestudeerde pabostudenten zich bekwaam genoeg voelen om muziekonderwijs te geven. De beweging naar dat doel toe wordt onder andere in gang gezet met deze subsidieregeling. De regeling sloot aan bij de eerder gestarte regeling Impuls Muziekonderwijs voor basisscholen en past binnen het brede programma Cultuureducatie met Kwaliteit, dat er op is gericht de kwaliteit van het cultuuronderwijs in brede zin te versterken in het primair onderwijs.

Waarvoor kon worden aangevraagd?

Colleges van bestuur van pabo’s kunnen voor deze regeling een projectplan ontwikkelen, gericht op duurzame verankering van kwalitatief goed muziekonderwijs. Het resultaat hiervan is dat afgestudeerde pabostudenten het durven, het willen en het belangrijk vinden muziekonderwijs te geven. Ook worden de praktische vaardigheden van de studenten verbeterd.

Zo kan de afgestudeerde pabostudent straks als groepsleerkracht de regie nemen over het muziekonderwijs en muziek maken met zijn of haar klas.

Het plan sluit optimaal aan bij de desbetreffende pabovestiging(en). Dat betekent dat het plan kan worden afgesteld op de vertreksituatie op de betreffende vestiging, de opbouw van het curriculum, de mogelijkheden tot samenwerking in de regio, de identiteit van de opleiding, etc. In alle gevallen is het plan gericht op een significante verbetering van de handelingsbekwaamheid van alle studenten op de vestiging, aan de hand van zo concreet mogelijke doelstellingen.

Voor het verbeteren en het verankeren van het muziekonderwijs kan bijvoorbeeld gedacht worden aan (een combinatie van) verschillende mogelijkheden:

 • Het vergroten van de handelingsbekwaamheid in muziekonderwijs van alle studenten aan de pabo. Dat kan vorm krijgen door bijvoorbeeld zanglessen voor alle studenten en het opzetten van een schoolkoor, schoolband, door duo-stages of co-teaching met conservatoriumstudenten.
 • Muziek vakoverstijgend integreren in het pabo-onderwijs. Op deze wijze wordt aangesloten bij een ontwikkeling die ook gaande is in het primair onderwijs.
 • Het opleiden van specialisten muziekonderwijs pabo (via een minor of specialisatie).

Duurzame verankering

Voorwaarde voor deelname aan de regeling is dat pabo’s hun inspanningen na afloop van de subsidieperiode hebben verankerd in het schoolbeleid en het curriculum zodat er een daadwerkelijk structurele inbedding van goed muziekonderwijs op de opleiding is gerealiseerd. Concreet betekent dit dat de toegenomen handelingsbekwaamheid van afgestudeerde pabostudenten, ook na afloop van deze subsidie, gecontinueerd blijft. Er moet dus in de subsidieaanvraag aangegeven worden hoe met de subsidie de duurzame verankering gerealiseerd wordt.

Samenwerking met conservatorium en basisscholen

Het is een voorwaarde dat een pabovestiging samenwerkt met een conservatorium en met scholen voor primair onderwijs. Partijen kunnen de inhoud van de samenwerking zelf invullen. De samenwerking wordt vastgelegd in afspraken, waarin partijen ieder hun eigen expertise inbrengen. De samenwerking mag met een bestaande partner zijn mits de inhoud van de samenwerking op het doel van deze regeling is toegespitst. Voor alle samenwerkingen geldt het belang van kennisdeling (ook tussen pabo’s onderling) en het bouwen aan duurzame netwerken. In de samenwerking met conservatoria ligt het accent op de samenwerking en uitwisseling tussen enerzijds de muzikale vaardigheden (conservatoria) en anderzijds de didactische vaardigheden (pabo’s). De samenwerking wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Subisdiebedragen

Er was een vast subsidiebedrag beschikbaar per pabovestiging. De hoogte van het bedrag was afhankelijk van het aantal studenten en was bestemd voor drie jaar. Onze berekeningen voor de subsidiebedragen is gebaseerd op vestigingsgegevens vanuit het ministerie van OCW, met peildatum 1 oktober 2016:

 • € 50.000,- voor vestigingen tot 250 studenten
 • € 90.000,- voor vestigingen met 250 tot 500 studenten
 • € 125.000,- voor vestigingen met 500 tot 750 studenten
 • € 160.000,- voor vestigingen met 750 of meer studenten

Cultuureducatie met Kwaliteit

De ambities met Cultuureducatie met Kwaliteit en in het bijzonder die voor de muziek zijn vastgelegd in de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 24 oktober 2014. Het Fonds sluit met zijn regelingen aan bij de brede landelijke beweging Méér Muziek in de Klas. Met deze publiek-private samenwerking (Ministerie van OCW, LKCA, Stichting Méér Muziek in de Klas en Fonds voor Cultuurparticipatie) zetten diverse partijen zich gezamenlijk in voor structureel muziekonderwijs onder schooltijd en in de vrije tijd.

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling.

030 233 60 30
info@cultuurparticiaptie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl