Muziek met kwaliteit! Haarlem

Hogeschool InHolland Haarlem erkent dat de pabo-opleiding te weinig continuïteit biedt in het muziekonderwijs. Hierdoor beklijven de aangeleerde muzikale vaardigheden bij de pabostudenten onvoldoende. Conform het onderzoek van Schutte (2016) is er binnen het curriculum behoefte aan meer ruimte en tijd om de volgende vaardigheden ontwikkelen: (body‐)percussie, ontwikkeling van gevoel voor ritme en puls en het goed kunnen zingen. Deze zijn noodzakelijk om de basale muziekvaardigheden beter eigen te maken.

Dit project heeft als doel de handelingsbekwaamheid van alle afgestudeerden vergroten.

Het plan bevat een vijftal trajecten: het opdoen van praktijkervaring, attitudevorming voor muziekonderwijs, learning labs, groei in muzikale vaardigheden en een traject tot vakspecialist muziek.

In dit project wordt samengewerkt met twee conservatoria. De samenwerking met het primair onderwijs vindt plaats met elf scholen uit vier regio’s, en is gericht op de ontwikkeling van diverse producten zoals een kijkwijzer en een vakinhoudelijke beoordeling. Op de scholen vindt co-teaching plaats van leerkracht en pabo-student. Kennisdeling gebeurt binnen het Netwerk Muziekdocenten Pabo, en met de deelnemende conservatoria en de basisscholen.