Meer muziek op de Marnix

De studenten van de Marnix pabo in Utrecht krijgen in het derde jaar geen muziek meer aangeboden, in het vierde jaar kunnen ze kiezen voor het profiel Kunst en Cultuur (met veel ruimte voor muziek). Ze geven aan dat ze tevreden zijn over het vak muziek en dat ze zich competent voelen. Toch blijkt in de praktijk dat het vak niet altijd een goede plek heeft in het weekrooster en dat mentoren onvoldoende bekwaam zijn.

Het doel van het project is bij de studenten de bekwaamheid voor het geven van muzieklessen te vergroten. Daartoe heeft de pabo een aantal ambities geformuleerd. De Marnix wil bijvoorbeeld via digitale leermiddelen de leeromgeving verrijken, koorzang een vaste plek geven in het curriculum, groepen verkleinen en de opleiding vakspecialist muziek verder ontwikkelen. Ook wordt onderzocht of het vak muziek opgenomen kan worden in derde en vierde jaar van het curriculum.

De Marnix werkt al een aantal jaar samen met het conservatorium van de HKU. Voortgebouwd wordt op de samenwerking met 350 praktijkscholen binnen het partnerschap Samen Opleiden. Daarnaast zoekt de pabo samenwerking met Gehrels Muziekeducatie. Kennisdeling vindt plaats binnen Radiant Lerarenopleidingen en via het Netwerk Muziekdocenten Pabo.