Mediakunst op het Leo Kannercollege

Het Leo Kannercollege werkt al enkele jaren, samen met Tamino, aan het versterken van de cultuureducatie op school. De school heeft de ambitie om kunstonderwijs te verankeren in haar curriculum, dusdanig dat dit aansluit bij de leer- en ontwikkelfases van de leerlingen. Leerlingen zijn over het algemeen jongeren met een autisme stoornis, deze zorgt er voor dat de cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling grilliger dan bij reguliere leerlingen.

Op dit moment kent het Leo Kannercollege structurele tekenlessen in de brugklas en muziekles in de onderbouw. In 2017 is de school begonnen om voor de onderbouw een degelijk cultuurprogramma op te zetten, met financiële fonds uit de regeling Versterking Cultuureducatie VMBO. Uit deze regeling zijn kunstprojectweken ontstaan waarin de leerlingen intensief werken rondom een bepaald thema, met een bepaalde kunstdiscipline. De verbinding met de belevingswereld van de leerlingen is een sterke component in de kunstprojectweken. Om deze lijn ook door te kunnen trekken naar de bovenbouw wil de school samen met 2 partners (Tamino en Waag) projecten voor de bovenbouw ontwikkelen. De keuze voor mediakunst is ingegeven door de leerlingenpopulatie op de school. Mensen met autisme hebben problemen met het verwerken van prikkels. Het is voor deze leerlingen lastig om van alle details een samenhangend geheel te maken. Dit zien de leerkrachten en begeleiders terug bij het maken van het profielwerkstuk, een verplicht onderdeel dat meetelt bij het eindexamen. De school verwacht dat de mediakunstprojecten kunnen bijdragen aan het context denken van de leerlingen in het proces van onderzoeken, ontwerpen, maken.

Doelstellingen van dit mediakunstproject zijn: mediakunst inzetten om de culturele en sociaal emotionele vaardigheden van de leerlingen in de bovenbouw te versterken en uit te breiden. Het verankeren van het kunstonderwijs en 21e eeuwse vaardigheden door draagvlak bij leerkrachten en deskundigheidsbevordering. Vak-integratie en een doorlopende leerlijn van de onder- naar de bovenbouw. Kennis delen en het bouwen aan een structurele relatie met Waag en Tamino.

Belangrijke uitgangspunten voor het Mediakunstproject zijn twee programmalijnen. De ene programmalijn richt zich op 'maken en betekenis geven'. Deze lijn vraagt van de leerlingen om het experiment aan te gaan, te creëren, vorm te geven en te (re) produceren. De andere programmalijn 'meemaken en betekenis geven' vraagt leerlingen te kijken naar de context, functie en beleving van professionele kunst.