CHECK

In het project gaan 11 scholen van 5 onderwijsstichtingen, 2 culturele organisaties en mediakunstmakers aan de slag met mediakunst. Hierdoor wil men de leerlingen kritisch leren kijken, hen te leren reflecteren op wat ze zien en hun creatieve vaardigheden leren ontwikkelen. Doelstelling van het project is om mediakunsteducatie te integreren in het basisonderwijs en hiermee bij te dragen aan anders leren en de beleving van leerlingen en de wereld dichterbij te halen. Dit moet leiden tot diverse toepassingen van mediakunst binnen onder meer wereldoriëntatie en kunstzinnige oriëntatie en komt tot uiting in 3 pijlers: (1) verwonderen van leerlingen d.m.v. mediakunst, (2) inspireren en faciliteren van de leerkrachten en (3) mediakunst in de klas, waarbij beleven en doen van de leerlingen centraal staat.

De deelnemende scholen gaan vanuit hun eigen beleid en visie aan de slag om cultuur als middel in te zetten, waarbij artistieke vaardigheden en inhoudelijke thema’s beiden aan bod komen. Alle deelnemende scholen starten met Verwonderbijeenkomsten, die leerlingen en leerkrachten laten zien wat er allemaal mogelijk is met mediakunst. Met elke school wordt een startgesprek gevoerd. Naar aanleiding van het gesprek zijn twee routes mogelijk: eerst inspireren en faciliteren of direct starten in de groep. Scholen die met de eerste route starten zullen samen met het Check-team – bestaande uit een coördinerende leerkracht van de school, een of meer mediakunstenaars en een creatief denker/coördinator van Cultuurpad en/of Kunstencentrum Venlo – inventariseren welke mogelijkheden er zijn. Bij de tweede route krijgen scholen een begeleidend Check-team die de school ondersteunt en een mediakunstenaar die de groep ondersteunt. De voorkennis is divers op de scholen en op basis daarvan kan gekeken worden welke mediakunstenaars aan welke scholen worden gekoppeld.

Na het afronden van activiteiten in de groep wordt een verslag gemaakt. Deze verslagen worden gebruikt voor inspiratie en overdracht binnen de school, maar ook als inspiratie voor de andere scholen. Monitoring, evaluatie en kennisdeling vinden plaats binnen de bestaande netwerken van de scholen en hun stichtingen (zoals kwaliteitskringen ICT, wetenschap en techniek en OOL), teamvergaderingen en ICC-netwerken. De deelnemende scholen kunnen tijdens een apart kennisdelingsoverleg ervaringen delen en het project indien nodig bijsturen.