nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Lokaal C - Op avontuur met cultuur

Het project Lokaal C zoals omschreven is in het projectplan is kort samen te vatten als een avontuur met cultuur.

In het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 (CmK3) organiseert Lokaal C, als een cultureel reisbureau, een groot aantal expedities waarin reisgenoten uit onderwijs en cultuur samen nieuwe vormen van cultuureducatie verkennen.

De reisplannen voor het nieuwe avontuur maakten we samen met onze partners, de scholen verenigd in Cultuurpad en de cultuurcoaches uit de regiogemeenten. Maar ook samen met cultuurmakers, theater- en schooldirecteuren, leerkrachten, ambtenaren en vooral ook samen met … kinderen. De reisdoelen staan vast en sluiten aan bij de doelen van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Ook zijn er doelen aangegeven door de gemeenten en provincie Limburg, zoals de aandacht voor de culturele infrastructuur en de continuering van muziekonderwijs.

Alle scholen

Afgelopen acht jaren ontwikkelden alle scholen in de regio Noord-Limburg een visie op cultuuronderwijs en namen het op in hun onderwijsplannen. Het gaat in Noord-Limburg dus niet zozeer om het betrekken van nieuwe scholen, maar om een blijvende bewustwording bij alle scholen. Daarnaast gaan we met een deel van de scholen in samenwerking met het culturele veld ontwikkeltrajecten in om nieuwe mogelijkheden te verkennen.

Toch twee sporen

De ambities en aandacht voor cultuuronderwijs variëren. Passend bij de verschillende ambitieniveaus volgt het programma van Lokaal C twee sporen waarbij er expliciet aandacht is voor kansengelijkheid en toegankelijkheid van cultuuronderwijs, in de breedste zin van het woord. In lijn met de reflectie op CmK1 en 2 en in aansluiting bij de doelstellingen van CmK3 geeft het project antwoorden op de centrale vraag: ‘Hoe faciliteren en begeleiden we vanuit Lokaal C de ontwikkeling en versterking van cultuureducatie in Noord-Limburg, aansluitend bij de thema’s die spelen in het onderwijs en de leefwereld van kinderen in optimale samenwerking en synergie tussen scholen en de culturele omgeving?’

Scholen en culturele partners gaan samen dat avontuur aan en formuleerden een vijftal reisthema’s:

• Curriculumvernieuwing: Integratie cultuur in curriculumvernieuwing (leergebied kunst en cultuur)

• Samenwerkingsvormen: Nieuwe en alternatieve vormen van samenwerking tussen onderwijs en cultuur

• Cultuurmakers: Investering in cultuurmakers met kwaliteit

• Toegankelijkheid: Meer en betere toegang tot cultuur (kansengelijkheid, mobiliteit, online)

• Maakplezier: Plezier van het maken en het belang van creativiteit nog meer en beter zichtbaar maken (campagnes)

In totaal vormen de ca. 72 expedities (waarvan 24 grote en 48 kleine) de kern van CmK3. In elke expeditie staat het reisdoel centraal. In elke expeditie is er sprake van een (alternatieve en actieve) samenwerking tussen onderwijs en cultuur. Van elke expeditie is er een reisverslag. Alle expedities staan onder procesbegeleiding van een (externe) reisleider. In de expedities zoeken we nadrukkelijk een sterkere verbinding tussen onderwijs en cultuur. Mede daarom zien we een verbindende rol door (en met) cultuurcoaches in alles regiogemeenten.

In een tweede spoor voeren we een intensieve bewustwordingscampagne gericht op diverse doelgroepen (leerlingen, leerkrachten, directies, het culturele veld) met als doel de waarde van kwalitatieve cultuureducatie bij het leren en de ontwikkelingen van kinderen te benadrukken. Alle scholen in de regio maken zo middels campagnes en acties kennis met cultuureducatie.

Kennisontwikkeling en professionalisering van de betrokken professionals op school, in de culturele wereld en bij de penvoerder zijn daarbij van groot belang. In een netwerksamenleving is het delen van kennis, het delen van reisverhalen en het delen van de liefde voor cultuur.