nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Meerjarige regeling voor cultuureducatie in heel Nederland.

In deze derde editie van Cultuureducatie met Kwaliteit werken penvoerders, overheden, scholen en het culturele veld samen aan goede cultuureducatie voor elk kind. Hiermee werken we in Nederland straks 12 jaar lang aan het verbeteren van cultuureducatie in het onderwijs en is het onderwijs voorbereid op de aankomende curriculumvernieuwing.

Deze periode is er extra ruimte voor kansengelijkheid, de vernieuwing van het curriculum, aansluiting binnen- en buitenschools aanbod en meer mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs en het mbo. Naast de scholen waarvan bekend is dat ze meedoen, worden scholen die niet eerder hebben meegedaan, nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen, dit mede in het kader van kansengelijkheid. Dit levert een tweesporenbeleid op waarbij bestaande relaties worden uitgediept en onderhouden en nieuwe relaties worden opgezocht en betrokken.

Landelijk programma

Het Fonds investeert sinds 2013 met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in goed cultuuronderwijs. De huidige regeling bouwt voort op de twee eerdere vierjarige periodes, 2013-2016 en 2017-2020. De subsidieregeling is onderdeel van het gelijknamige landelijke programma dat samen met het Ministerie van OCW en het LKCA wordt uitgevoerd. Naast subsidies, maken ook onderzoek, kennisdeling, promotie en bestuurlijke afspraken onderdeel uit van dit programma. 

Samen met lokale en regionale overheden

Cultuureducatie met Kwaliteit is een matchingsregeling. Elke provincie en grotere gemeente kon een penvoerder voordragen; een culturele instelling die in hun regio aanspreekpunt voor en uitvoerder van het lokale programma Cultuureducatie met Kwaliteit is. Alleen deze aangewezen instelling mag subsidie aanvragen. Het bedrag dat zij ontvangen is gebaseerd op het inwonersaantal van de gemeente of provincie. De lokale overheid draagt hetzelfde bedrag bij aan het lokale programma.

Doel van de regeling

  • Duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie
  • Tweesporenbeleid: Onderhouden van relatie met scholen die al deelnemen, & nieuwe scholen bereiken
  • Vergroten kansengelijkheid leerlingen
  • Culturele ontwikkeling van het kind centraal stellen
  • Vergroten professionaliteit leerkrachten, docenten, culturele partners en penvoerders
  • Aansluiting binnen- en buitenschools aanbod

Po, vo, mbo, speciaal onderwijs

Projecten mogen gericht zijn op het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het speciaal onderwijs. Hierdoor kunnen penvoerders hun plannen zo passend mogelijk laten aansluiten bij de lokale situatie. Het primair onderwijs blijft wel de kerndoelgroep van de regeling.

Met kinderen naar het museum
Met kinderen naar het museum
Het voortgezet onderwijs heeft een stevigere positie in CmK deze periode
Het voortgezet onderwijs heeft een stevigere positie in CmK deze periode

Praktische zaken

  • Alleen aanvragers die aangewezen zijn door de gemeente of provincie kunnen een aanvraag doen
  • Het aanvraagbedrag is gebaseerd op het aantal inwoners in jouw regio
  • Totale budget is € 13.500.000 per kalenderjaar

Op zoek naar inspiratie?

Bekijk hier een lijst inspiratiedocumenten en websites die aansluiten bij de thema's van CmK

Lees meer