info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Educatie

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Meerjarige regeling voor cultuureducatie in heel Nederland.

In deze derde editie van Cultuureducatie met Kwaliteit werken penvoerders, overheden, scholen en het culturele veld samen aan goede cultuureducatie voor elk kind. Hiermee werken we in Nederland straks 12 jaar lang aan het verbeteren van cultuureducatie in het onderwijs en is het onderwijs voorbereid op de aankomende curriculumvernieuwing.

Deze periode is er extra ruimte voor kansengelijkheid, de vernieuwing van het curriculum, aansluiting binnen- en buitenschools aanbod en meer mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs en het mbo. Naast de scholen waarvan bekend is dat ze meedoen, worden scholen die niet eerder hebben meegedaan, nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen, dit mede in het kader van kansengelijkheid. Dit levert een tweesporenbeleid op waarbij bestaande relaties worden uitgediept en onderhouden en nieuwe relaties worden opgezocht en betrokken.

Landelijk programma

Het Fonds investeert sinds 2013 met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in goed cultuuronderwijs. De huidige regeling bouwt voort op de twee eerdere vierjarige periodes, 2013-2016 en 2017-2020. De subsidieregeling is onderdeel van het gelijknamige landelijke programma dat samen met het Ministerie van OCW en het LKCA wordt uitgevoerd. Naast subsidies, maken ook onderzoek, kennisdeling, promotie en bestuurlijke afspraken onderdeel uit van dit programma. 

Samen met lokale en regionale overheden

Cultuureducatie met Kwaliteit is een matchingsregeling. Elke provincie en grotere gemeente kon een penvoerder voordragen; een culturele instelling die in hun regio aanspreekpunt voor en uitvoerder van het lokale programma Cultuureducatie met Kwaliteit is. Alleen deze aangewezen instelling mag subsidie aanvragen. Het bedrag dat zij ontvangen is gebaseerd op het inwonersaantal van de gemeente of provincie. De lokale overheid draagt hetzelfde bedrag bij aan het lokale programma.

Doel van de regeling

 • Duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie
 • Tweesporenbeleid: Onderhouden van relatie met scholen die al deelnemen, & nieuwe scholen bereiken
 • Vergroten kansengelijkheid leerlingen
 • Culturele ontwikkeling van het kind centraal stellen
 • Vergroten professionaliteit leerkrachten, docenten, culturele partners en penvoerders
 • Aansluiting binnen- en buitenschools aanbod

Po, vo, mbo, speciaal onderwijs

Projecten mogen gericht zijn op het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het speciaal onderwijs. Hierdoor kunnen penvoerders hun plannen zo passend mogelijk laten aansluiten bij de lokale situatie. Het primair onderwijs blijft wel de kerndoelgroep van de regeling.

 

Handboek Verantwoording

Met kinderen naar het museum
Met kinderen naar het museum
Het voortgezet onderwijs heeft een stevigere positie in CmK deze periode
Het voortgezet onderwijs heeft een stevigere positie in CmK deze periode

Praktische zaken

 • Alleen aanvragers die aangewezen zijn door de gemeente of provincie kunnen een aanvraag doen
 • Het aanvraagbedrag is gebaseerd op het aantal inwoners in jouw regio
 • Totale budget is € 13.500.000 per kalenderjaar

Op zoek naar inspiratie?

Bekijk hier een lijst inspiratiedocumenten en websites die aansluiten bij de thema's van CmK

Lees meer

FAQ

Tweesporenbeleid
Hoe ziet het Fonds het tweesporenbeleid?

Het tweesporenbeleid bestaat uit enerzijds het onderhouden van reeds deelnemende scholen en anderzijds op het bereiken van nieuwe scholen, in het kader van kansengelijkheid. Scholen die al hebben deelgenomen worden begeleid bij het borgen van de kwaliteitsverbetering en de resultaten.

De druk komt in de komende CmK-periode echter te liggen op het bedienen van de nieuwe scholen. Het Fonds wil dat penvoerders in hun plannen op zoek gaan naar een goede verhouding tussen scholen onderhouden en in het kader van gelijke kansen nieuwe scholen bedienen.

Via kennisdeling kan er gekeken worden welke strategieën er ontwikkeld zijn om de scholen mee te krijgen die dat nu nog niet willen. Het Fonds is zich ervan bewust dat er scholen zijn die wellicht mooie plannen voor cultuureducatie hebben, maar niet willen deelnemen aan CmK, dit zal alleen niet het merendeel van de 40% zijn die nu nog niet bereikt worden. Het Fonds verwacht dat met het oog op het nieuwe curriculum scholen meer in beweging

Eén van de sporen richt zich op het onderhouden van scholen die al meedoen aan CmK. Bij die scholen is ook een tweedeling zichtbaar. Scholen uit het speciaal onderwijs kunnen zich nog veel verder ontwikkelen. Hoe moeten we hier de komende periode mee

Het Fonds zegt niets over het niveau waarop penvoerders de relatie met scholen mogen onderhouden. De ruimte blijft om per school te kijken wat er nodig is.

Ik heb twee scholen met hetzelfde brinnummer. De ene school zit in spoor 1, de andere in spoor 2. Waar zet ik die school dan bij?

Als je beide locaties als aparte scholen behandelt, met ieder een eigen programma, dan mag je ze als twee losse scholen beschouwen. Geef dit wel duidelijk aan in de toelichting bij de prestatieafspraken, omdat dit afwijkt van de eerdere afspraak dat scholen met hetzelfde brinnummer als 1 school worden gerekend.

Wij hebben in eerdere CmK-perioden alle scholen al bediend. Dat betekent dat wij voor deze periode geen kwantitatieve prestatiegegevens kunnen invullen bij spoor 2. Is dat erg?

Nee, het is juist heel positief dat alle scholen al zijn bereikt. Je zet nu dan dus alleen in op spoor 1. Het kan wel zijn dat je binnen spoor 1 verschillende strategieën hanteert voor verschillende scholen (bijvoorbeeld afhankelijk van hoe ver

Hoe vul ik de kwantitatieve prestatiegegevens voor spoor 1 en spoort 2 nu precies in?

Je vult alleen in wat je jaarlijks nieuw bereikt.

Voorbeeld spoor 1: je start met 100 scholen en verwacht dat er jaarlijks nog 2 eerder bediende scholen toch ook weer aanhaken. Dan vul je in bij 2021: 100, bij 2022: 2, bij 2023: 2 en bij 2024: 2. Als je deze scholen optelt heb je aan het eind 106 scholen in spoor 1 bediend.

Voorbeeld spoor 2: je wil ieder jaar 5 nieuwe scholen bereiken. Dan vul je bij 2021, 2022, 2023 en 2024 in: 5. Als je dit optelt heb je aan het eind 20 scholen bereikt in spoor 2.

De overige kwantitatieve prestatiegegevens worden op dezelfde manier ingevuld.

Curriculum
Hoe hard is de volgende voorwaarde: ”Aansluiting bij de curriculumvernieuwing is een voorwaarde”?

Het is een voorwaarde, dus hard. Het Fonds adviseert penvoerders daarom ook om in hun plannen en begroting ruimte op te nemen voor de (nog te ontwikkelen) curriculumvernieuwing.

Het Fonds spreekt in de komende periode niet meer over leerlijnen. Scholen en culturele instellingen werken echter wel met leerlijnen. Hoe moeten we hiermee omgaan?

Het Fonds begrijpt dat er nu al leerlijnen zijn en dat het nog even kan duren voordat de richtlijnen voor het nieuwe curriculum bekend zijn. We moeten deze CmK-periode daarom zien als een transitieperiode waarin het materiaal dat al is ontwikkeld vertaald moet worden naar de opzet van het nieuwe curriculum. Wat nu nog ontwikkeld wordt kan het beste zo veel mogelijk in de vorm van de grote opdrachten van Curriculum.nu worden ontworpen.

Binnen-/buitenschools
Wat definiëren jullie onder binnenschools en buitenschools?

Binnenschools is alles wat valt onder lestijd (varieert per school, maar bijvoorbeeld tussen 08.30 en 14.30 uur). Alles voor en na die lestijd is buitenschools.

In de regeling wordt gesproken over een verbinding binnen- en buitenschools. Mag deze verbinding ook met voorschools gelegd worden?

Ja, er mag verbinding worden gemaakt met voorschools. Het gaat om het vergroten van gelijke kansen voor kinderen en uit onderzoek blijkt dat het ontbreken van culturele voorzieningen in de nabijheid van kinderen, de grootste drempel vormt voor cultuurparticipatie.

Wie mag voor binnenschools/buitenschools allemaal geld ontvangen vanuit de penvoerder? Nu zijn het scholen, schoolbesturen of CCE’s/Centra voor de kunsten die als lokaal projectleider fungeren. Maar voor binnenschools-buitenschools kunnen daar and

Het gaat in alle gevallen primair om de school in relatie met andere partijen, dus het is goed terughoudend te zijn bij het neerleggen van het lokaal projectleiderschap bij BSO’s of zzp-ers. De BSO voorziet bijvoorbeeld ook maar een klein stukje van de doelgroep. Een partij met een meer integrale blik is gewenst, dus een Cultuurpunt, school, scholenkoepel of culturele instelling lijkt meer op zijn plaats. Maar het ontwikkelen en uitproberen brengt ook voor BSO’s en ZZP-ers kosten met zich mee, dus die kunnen daar binnen CmK zeker een vergoeding voor krijgen.

CmK en de Brede Regeling Combinatiefuncties overlappen elkaar soms in hun doelstellingen voor kinderen/jongeren. Dit gebeurt binnen en buiten school. Onze gemeente zet cultuurcoaches ook in voor de versterking van cultuur binnen school, dus niet alleen in de vrije tijd. Is het een probleem als een school meedoet aan CmK, maar ook ondersteunt wordt door een cultuurcoach?

Inhoudelijke verbinding en overlap tussen CmKen de cultuurcoaches is mooi en juichen wij toe. Alleen qua financiering moet dit wel strikt gescheiden blijven. Geef dat duidelijk aan in de toelichting.

VO/VMBO/MBO
Hoe ziet deze periode eruit voor het voortgezet onderwijs? Wordt het een verplichting om hier mee aan de slag te gaan? Wat zijn de inhoudelijke voorwaarden?

Het primair onderwijs blijft de kerndoelgroep van deze regeling. Daarnaast kent deze regeling ook enkele facultatieve subdoelen, waaronder de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn voor cultuureducatie van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Deze leerlijn sluit aan op de curriculumvernieuwing die op dit moment wordt ontwikkeld.  Hoe dat er precies uit gaat zien zal gedurende de looptijd van het programma meer vorm krijgen.

Is er in de regeling ruimte voor het mbo?

Jazeker. Dat is één van de facultatieve doelgroepen die je kunt bedienen binnen CmK. Je bedient ze vanuit de twee hoofddoelstellingen: duurzame kwaliteitsverbetering van cultuureducatie en deskundigheidsbevordering.

Klopt het dat de vmbo-regeling stopt?

Het klopt inderdaad dat de vmbo-regeling loopt tot 30 oktober 2020, maar hij is door het bereiken van het subsidieplafond inmiddels al gesloten. We verwachten wel in het voorjaar van 2021 een nieuwe regeling voor het vmbo te starten. Hoe deze er inhoudelijk precies uit gaat zien is op dit moment nog niet bekend.

Een scholengemeenschap doet mee, met zowel vmbo, havo als vwo. Zet ik deze school in de aanvraag dan bij vmbo of bij vo?

Kijk naar welk niveau de grootste doelgroep is. Is dat vooral het vmbo, zet hem dan bij facultatieve doelgroep vmbo. Is dat vooral havo/vwo, zet hem dan bij facultatieve doelgroep vo.

Monitoring
Wat zijn de criteria voor de zelfevaluatie? Is er een minimum, zijn er richtlijnen etc.?

Er zijn geen criteria voor de zelfevaluatie. We verwachten van jou als penvoerder dat je inzet op zelfvaluatie als kwalitatieve input voor je programma, die bijdraagt aan het behalen van je doelen.

Hoe kan monitoring op verschillende niveaus (landelijk, regionaal en lokaal) worden gecombineerd, zodat stakeholders niet worden overvraagd en middelen slim worden besteed?

Wij als Fonds onderzoeken wat daarvoor een goede oplossing is, omdat we ook graag die combinatie zouden zien.

Wordt EVI als landelijke monitor ingezet en kan die door iedereen gebruikt gaan worden voor de monitoring van CMK? En vanaf wanneer is die beschikbaar?

Op dit moment bekijkt een werkgroep of het haalbaar en efficiënt is om allemaal hetzelfde monitoringssysteem te gebruiken. EVI 2.0 lijkt een mooi systeem te zijn. Het zou fijn zijn als we op landelijk, regionaal en schoolniveau de effecten van cultuureducatie kunnen monitoren. Het Fonds neigt ernaar EVI 2.0 in te zetten als middel om te monitoren met eventueel aanvullende vragen of een beperkt verdiepend onderzoek. Het Fonds adviseert penvoerders, bij twijfel, te kiezen voor EVI 2.0 als monitoringsmiddel. 

Financieel
Zal er in deze periode wederom gevraagd worden naar de gekapitaliseerde uren van het onderwijs?

Ja, gekapitaliseerde uren moeten ook voor deze periode worden opgenomen in het plan.

Is er bij de nieuwe CMK-aanvraag een budgetplafond vastgesteld voor het uurtarief van lessen door kunstdocenten?

Nee, het Fonds hanteert geen onder- of bovengrens voor uurtarieven, maar volgt hierin de richtlijnen van de Fair Practice Code.

Er staat dat de coördinerende kosten max 10% mogen zijn. Zijn dit “overheadkosten”? Valt de Moneva hier ook onder?

Deze 10% is het maximum voor coördinerende werkzaamheden die voorwaardelijk zijn voor het penvoerderschap. Overheadkosten zijn hier een onderdeel van. Verder valt te denken aan het schrijven van de aanvraag, voortgang van overleggen, schrijven van verantwoordingen, deelnemen aan onderzoeken. Deze kosten vormen max 10% van de totale activiteitenkosten. De activiteitenkosten bestaan uit:

 • activiteiten als bedoeld in artikel 3.2
 • activiteiten ten behoeve van monitoring en evaluatie
 • activiteiten ten behoeve van kennisdeling
 • kosten ten behoeve van de accountant

De kosten voor monitoring en evaluatie vallen dus onder activiteitenkosten en niet specifiek onder coördinerende kosten.

Moeten scholen de komende periode weer financieel bijdragen?

Ja, scholen moeten ook in de komende periode weer een financiële bijdragen leveren.

De middelen voor cultuureducatie in de prestatiebox zijn bij veel penvoerders gekoppeld aan CmK. De inzet van de huidige prestatiegelden zijn verlengd tot schooljaar 2020-2021. Wat gebeurt er daarna met deze middelen?

OCW geeft op dit moment aan dat het niet in de verwachting ligt dat scholen erg gekort gaan worden. Maar of en hoe de prestatiebox in de lumpsum blijft bestaan is nog niet definitief op dit moment. Wij raden penvoerders aan om uit te gaan van de huidige situatie. Indien de nieuwe situatie een andere financieringsconstructie vraagt, zullen wij daar als Fonds met de penvoerders over in gesprek gaan.

Vergroting professionalisering van penvoerders door middel van het ontwikkelend onderzoek van LKCA.

Heb je interesse om in CmK3 te participeren in een ontwikkelend onderzoeksgroep (OOG)? Op basis van een gedeelde interesse gaan penvoerders en culturele professionals met een onderzoeker aan de slag met ontwikkelend onderzoek om meer kennis op te doen en vast te leggen. LKCA organiseert twee rondes (2020-2021 en 2022-2023) waar je kunt instappen. Voor vragen kun je terecht bij Vera Meewis van LKCA op 030 711 51 68 of verameewis@lkca.nl. Je doet mee door ten minste 40 uur en € 3000,- in je begroting te reserveren, je interesse door te geven aan LKCA voor de 1e of 2e ronde en eventueel het onderwerp wat je interesseert. Afhankelijk van je onderzoeksvraag neem je bovenstaand bedrag op onder activiteitenlasten, kennisdeling of monitoring en evaluatie.

Hanteert het Fonds een uurtarief?

Nee, het Fonds stelt geen minimum of maximum aan het uurtarief. Wel vragen we in de toelichting de tarieven te verklaren. Daarnaast gaat het Fonds er van uit dat de Fair Practice Code wordt toegepast.

Wij weten nu al dat we gebruik gaan maken van de uitloopmogelijkheid tot 1 juli 2025. Hoe richten wij de begroting daarop in?

Richt de begroting in op basis van jullie jaarlijkse plannen. Dat kan dus voor 2021 een lager bedrag zijn dan voor 2024. De begroting voor 2024 bevat ook de kostenposten voor de uitloop tot 1 juli 2025. De laatste verantwoording gaat over 2024 + eerste helft 2025.

Het jaarlijkse bedrag kan per jaar dus variëren, zolang je niet over het totale budget voor de hele looptijd heen gaat. Let wel op dat je dit afstemt met de matchende partij(en).

Kan ik al met CmK3 starten als CmK2 nog doorloopt tot in 2021?

Ja, dat kan. Stem dit wel af met de matchende partij en met je adviseur van het Fonds, zo kunnen we de mogelijke risico’s in kaart brengen.

Overig
Wanneer wordt de adhesieverklaring getekend door de gemeente? Welke maand is dit?

Dit stem jij als penvoerder zelf af met jouw betrokken ambtenaar. De adhesieverklaring moet met de aanvraag worden meegestuurd.

Wat is de peildatum voor het aantal inwoners van gemeenten?

De peildatum voor de telling van het inwoners is 1 januari 2019. Dat blijft voor de gehele periode gelijk. Het Fonds indexeert dit ook niet.

Ik heb scholen met hetzelfde brinnummer (dus zonder locatiecijfers). Het zijn verschillende locaties en zij kiezen ieder hun eigen programma.

Als je de verschillende locaties als aparte scholen behandelt, met ieder een eigen programma, dan mag je ze als twee losse scholen beschouwen. Geef dit wel duidelijk aan in de toelichting bij de prestatieafspraken, omdat dit afwijkt van de eerdere afspraak dat scholen met hetzelfde brinnummer als 1 school worden gerekend.

Zet ik naast de po-scholen ook de andere scholen (vo,mbo) op de scholenlijst?

Ja, we zien graag een overzicht van de scholen waarmee jullie aan de slag gaan. Zet de scholen wel per richting bij elkaar (dus po-scholen bij elkaar, vo-scholen bij elkaar en mbo-scholen bij elkaar), zodat het overzichtelijk blijft.

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Marie-Louise van Nieuwenburg, Valerie van Valkenburg, Martine Rippen, Natasja Kraft, Suzanna de Kruijf, Petra Janssen Duyghuysen of Marjolijn Peeters

030 - 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl