PIT - Groeien met Cultuur. CmK in Parkstad

Het CMK-programma van SCHUNCK* heet PIT en wordt uitgevoerd in Heerlen en Parkstad. Doel is om ieder kind in staat te stellen zichzelf binnen cultuureducatie breed te ontwikkelen tot een zelfbewust mens dat zicht heeft op de eigen talenten en zich kan bewegen binnen de steeds complexere wereld.

SCHUNCK* heeft samen met de twee onderwijskoepels Innovo en Movare de aandachtspunten voor de komende periode op een rij gezet: laagdrempelig en vraaggericht; proactief; zichtbaar; verandering begint bij de leerkracht; en culturele partners uit de nabije omgeving.

Aanpak met intermediairs

Besturen stimuleren de scholen mee te doen. Scholen dragen zelf financieel bij aan de stapsgewijze ontwikkeling van cultuureducatie volgens De Cultuur Loper. SCHUNCK* begeleidt hen met een intermediair. Die toetst hun behoeften, pakt de samenwerking met het culturele veld op (o.a. met een werkgroep) en zorgt voor gebundelde deskundigheidsbevordering en overleg met de icc’er over concrete activiteiten. Een stuurgroep bewaakt de procesgang en de resultaten.

Verbinding

SCHUNCK*sluit aan bij bestaande netwerken van en tussen het onderwijsveld en de culturele instellingen. Om de verbinding tussen primair en voortgezet onderwijs te versterken woont SCHUNCK* sectie-overleggen en teambijeenkomsten bij van partnerscholen in het voortgezet onderwijs. Kennisdeling loopt onder meer via netwerkbijeenkomsten, een buddysysteem (teach the teacher), de website en regiobijeenkomsten.