Cultuureducatie met Kwaliteit in Eindhoven

In de afgelopen periode is er in Eindhoven ingezet op de implementatie van De Culturele Ladekast. Deze leerlijn blijft een centrale rol spelen in het programma, evenals deskundigheidsbevordering (vooral in de vorm van individuele coaching). Daarnaast is Cultuur&ik ontwikkeld, waarbij professionals rondom het kind getraind worden om de creativiteit van kinderen te stimuleren. Dit project vormde de aanleiding voor de oprichting van het Stedelijk Programma Creativiteit waaraan culturele instellingen, onderwijsinstellingen (ook hogescholen) en BSO-instellingen zich verbonden hebben.

Het doel voor 2017-2020 is om structureel de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van basisschoolleerlingen te bevorderen, met het accent op de ontwikkeling van creativiteit. De subdoelen volgen de doelstellingen van de regeling. De nadruk bij de activiteiten ligt, ook financieel gezien, bij het versterken van de inhoudelijke deskundigheid en de relatie van de school met de culturele omgeving. Het eerste omvat behalve de coaching van leerkrachten door vakdocenten, ook de begeleiding van CultuurStation bij het opstellen van een beleidsplan en implementeren van de doorlopende leerlijn. Scholen kunnen hierbij ook het traject van Cultuur&ik volgen. Ze stellen samen met CultuurStation een activiteitenplan op passend bij de eigen ambitie en het beleidsplan. De activiteiten van de culturele omgeving vallen onder vier programmalijnen: 1. kunstmenu (niet CMK); 2. discipline muziek, drama en dans; 3. discipline beeldend, design en digitale-en mediakunst; 4. Cultuur&ik. Scholen en culturele instellingen werken samen om de activiteiten aan te laten sluiten aan het lesprogramma.

De samenwerking met het onderwijs heeft zich in de afgelopen periode ontwikkeld en er is nu ook contact met schoolbesturen. Daarnaast vormt het Stedelijk Programma Creativiteit een samenwerkingsverband van diverse partners. Culturele instellingen willen onderling meer samenwerken, hiervoor wordt een werkgroep opgezet. Daarnaast zijn er voor kennisdeling ook bijeenkomsten voor icc’ers en is er een gezamenlijke kennis- en netwerkdag voor scholen en instellingen. Voor de monitoring neemt de penvoerder deel aan het landelijke traject, aangevuld met gesprekken.