Actieve kunstbeoefening voor elk kind

Actieve kunstbeoefening is, naast Cultuurmenu en brede school, een van de drie pijlers van cultuureducatie in Zaanstad. Fluxus werkt daarbij intensief samen met de twee grote schoolbesturen in de stad.

Fluxus werkt met langdurige inzet van vakdocenten op scholen en zet vooral in op de groepsleerkracht. Fluxus levert maatwerk en werkt in alle lagen van de school. Deze werkwijze moet nu (verder) verankerd worden op de 28 deelnemende scholen én op zeven nieuwe scholen. De aanpak en het proces moeten bovendien overdraagbaar worden.

Wie doet wat?

Fluxus werkt voor de uitvoering met zelfstandige kunstenaar-docenten. Samen met pabo’s koppelt Fluxus stageopdrachten aan het CmK-project. Voor conservatoriumstudenten zijn er stagemogelijkheden en gastcolleges binnen het aparte programma Muziek Maakt School.

Er is ruime aandacht voor kennisdeling, door intervisie en overlegstructuren. Zo komt er een implementatiewerkgroep van schooldirecteuren en culturele instellingen. Daarnaast zijn er jaarlijkse evaluaties en voortgangcontroles.