Creatief Vermogen Utrecht (CVU) doen we samen 2017 - 2020

In 2019 is het Penvoerderschap van UCK na een faillisement overgenomen door Tivoli Vredenburg.

In Creatief Vermogen Utrecht (CVU) doen we samen werkt Tivoli Vredenburg, samen met culturele partners en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) aan de leerlijn creatief vermogen. Hoofddoel is duurzame verankering van goede cultuureducatie in het primair onderwijs, via creatief partnerschappen. Dat zijn samenwerkingsverbanden tussen de culturele partners en 23 scholen.

Aandachtspunten

Inhoudelijke aandachtspunten daarbij zijn: de opbouw in leerjaren; deskundigheidbevordering en creatieve competenties van leerkrachten; het inzichtelijk maken van de culturele ontwikkeling van leerlingen; en ontwikkeling van de creatief partnerschappen. Procesmatig komt er vooral aandacht voor de verdeling van verantwoordelijkheden en taken, het lerend netwerk CVU (voor kennisdeling), heldere werkafspraken en een realistische aanpak.

Wie doet wat?

Vertegenwoordigers van HKU, Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht, gemeente Utrecht (afdeling Culturele Zaken) en Tivoli Vredenburg vormen het regieteam. Scholen en culturele instellingen vormen de creatief partnerschappen. De ontwikkelgroep bestaat uit een deel van hen plus pabo’s. HKU en UCK, tenslotte, vormen het kernteam.