Cultuur in het hart van het onderwijs

Met CmK Nijmegen wil Stichting De Lindenberg cultuur in het hart van het Nijmeegse onderwijs brengen. Daarvoor gebruikt De Lindenberg de methode Verandermonitor. Ook worden ontwikkelarrangeurs ingezet, die samen met scholen een plan opstellen, dat laten uitvoeren en helpen cultuureducatie te verankeren in het onderwijs. Zij regelen bijvoorbeeld dat kunstvakdocenten leerkrachten helpen om lessen te ontwikkelen die op thema's en methodes zijn afgestemd.

De Lindenberg heeft de komende jaren speciale aandacht voor: borging van cultuuronderwijs, beter omgaan met weerstanden van leerkrachten, meer aandacht voor de cultuursector, en het betrekken van meer scholen (van 18 naar 25) bij CmK, waaronder het speciaal onderwijs.

Op de agenda

Voor 2017-2020 staan de volgende activiteiten gepland:

- implementeren van leerlijnen; - verdiepen van het curriculum door procesgerichte didactiek;

- ontwikkelen en implementeren van vaardigheidslijnen voor muziek, literatuur, nieuwe media, erfgoed en creatieve technologie;

- een scholingsprogramma voor leerkrachten;

- deskundigheidsbevordering voor kunstvakdocenten en culturele partners;

- scholing van ontwikkelarrangeurs;

- het in kaart brengen van de culturele omgeving van de school en het koppelen van binnen- en buitenschools aanbod.

Voor samenwerking met pabo’s en het kunstvakonderwijs trekt De Lindenberg op met de andere Gelderse steden. Het zet kenniskringen op voor samenwerking tussen onderwijs en cultuur. Monitoring en evaluatie gaat via de Verandermonitor.