nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Fotografie: Nadege Dosso Fotografie: Nadege Dosso
Participatie

Samen Cultuurmaken: Open Oproep Kinderen en Jongeren Toeslagenaffaire

Voor intiatieven die jongeren en kinderen getroffen door de toeslagenaffaire actief betrekken bij cultuurdeelname

Meedoen aan cultuur biedt kinderen en jongeren die tot nu toe weinig of geen culturele activiteiten hebben genomen vanwege de toeslagenaffaire een stimulerende en inspirerende ervaring. Actieve deelname aan cultuur heeft positieve effecten, bevordert persoonlijke ontwikkeling, versterkt veerkracht en bevordert sociale verbinding. Deze Open Oproep, in samenwerking met het Ministerie van Financiën, benadrukt de noodzaak van het bevorderen van cultuurdeelname voor getroffen kinderen en jongeren in het gehele Koninkrijk der Nederlanden.

Werk je bij een instelling in het cultureel domein, sociaal domein of ben je zzp'er en heb je een waardevol cultureel, kunstzinnig en/of sociaal project dat de getroffen kinderen en jongeren betrekt bij kunst- en culturele activiteiten, dan kun je een aanvraag indienen van 29 februari 2024 tot en met 31 december 2026.

We adviseren om vóór het indienen minstens één keer contact op te nemen met een van onze adviseurs. Je kunt vragen stellen over je aanvraag of een samenvatting ervan voorleggen aan een van onze adviseurs. Ook is het mogelijk om samen met een adviseur het aanvraagformulier online door te nemen. Stuur hiervoor een e-mail naar openoproep@cultuurparticipatie.nl.

Voor vragen over aanvragen, de open oproep of de regeling "Samen Cultuurmaken" kun je ook mailen naar het genoemde e-mailadres. Als je bent getroffen door de toeslagenaffaire en vragen hebt over compensatie, kun je contact opnemen met het serviceteam van UHT (uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen).


Over de regeling Samen Cultuurmaken 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie zet zich met de regeling Samen Cultuurmaken in om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen in het Koninkrijk. Instanties en initiatieven uit het cultureel en sociaal domein met goede en creatieve ideeën kunnen zo samen, met financiële steun, doelgroepen bereiken voor wie cultuurdeelname niet vanzelfsprekend is of die hiertoe drempels ervaren. Binnen de regeling is er een mogelijkheid om de verkenning, ontwikkeling en uitvoering van activiteiten te steunen rondom specifieke en actuele thema’s. De Open Oproep Kinderen en Jongeren Toeslagenaffaire is daar een voorbeeld van.

Er zijn twee type projecten waar je voor kunt aanvragen: 

1. Verkenning voor een projectaanvraag

Voor de verkenning kan worden aangevraagd als de aanvraag ten minste is gericht op al de volgende onderwerpen:

 • Het aangaan en verdiepen van het contact tussen de (het) getroffen kind(eren), jongere(n) en de ondersteunende partij (samenwerkingspartner); 
 • Het gezamenlijk onderzoeken van de wijze waarop het project, de begeleiding en samenwerking kan worden vormgegeven. 

De verkenning: 

 • Start niet eerder dan 8 weken na het indienen van de aanvraag;    
 • Heeft een maximale looptijd van één jaar; 
 • Start uiterlijk binnen zes maanden na het indienen van de aanvraag. 

De subsidie voor een verkenning bedraagt maximaal € 10.000,- per traject.  

2. Projectsubsidie culturele activiteiten

Uit het onderzoek van Diversion onder de doelgroep blijkt dat een deel van de getroffen kinderen en jongeren bij voorkeur uit bestaand cultuuraanbod kiest. Een ander deel wil zelf actief deelnemen aan het ontwikkelen van cultureel aanbod. Bijvoorbeeld aan de hand van groepsbijeenkomsten en creatieve workshops om de behoeften inzichtelijk te maken, en op basis daarvan samen met betrokken instellingen en/of zelfstandig professionals in het cultureel en sociaal domein activiteiten te ontwikkelen.  
 
De getroffen kinderen en jongeren kunnen deze keuze het beste zelf maken. Centraal staat dat de regie zoveel mogelijk bij hen dient te liggen. Dat betekent dat uit de aanvraag helder moet blijken welke rol de getroffen kinderen en jongeren zelf willen en dat hen de nodige ondersteuning wordt geboden op basis van hun wensen. 
 
Het kader waarin de culturele activiteiten dienen te passen is dat de activiteiten de toegang tot actieve cultuurdeelname voor de kinderen en jongeren vergroten, bijdragen aan het versterken van hun veerkracht en verbondenheid met anderen, en hun persoonlijke, creatieve ontwikkeling stimuleren. Vanuit een samenwerking tussen professionals en organisaties in het cultureel en sociaal domein. 
 
Het project

 • Start niet eerder dan 13 weken na het indienen van de aanvraag; 
 • Heeft een maximale looptijd van drie jaar; 
 • Start uiterlijk binnen zes maanden na het indienen van de aanvraag; 
 • Beoogt een deelnemersgroep die voor ten minste 50% bestaat uit getroffen kinderen en jongeren.

De subsidie voor een projectsubsidie bedraagt maximaal € 125.000,- per traject.  

Wie kan aanvragen?  

Deze Open Oproep is onderdeel van de subsidieregeling Samen Cultuurmaken 2022-2024. Daaruit volgt dat de volgende partijen kunnen aanvragen:

 • Instelling in het cultureel domein (zonder commercieel winstoogmerk) 
 • Instelling in het sociaal domein (zonder commercieel winstoogmerk) 
 • Zelfstandig professional in het cultureel of sociaal domein

Je moet samenwerken met minstens één andere zelfstandige professional of instelling uit een ander domein bij het ontwikkelen en uitvoeren van je aanvraag. Dit kan bijvoorbeeld een culturele stichting zijn die samenwerkt met een jongerencoach of een theatermaker die samenwerkt met een jongerencentrum. Ook zelforganisaties zonder rechtspersoonlijkheid in het cultureel of sociaal domein worden als samenwerkingspartner erkend, maar zij kunnen zelf geen aanvragen indienen. Onderwijsinstellingen worden erkend wanneer ze samenwerken met een culturele instelling, een instelling in het sociaal domein, of een professional in het cultureel of sociaal domein. Deze samenwerking geldt meestal alleen voor naschoolse activiteiten, tenzij het Fonds anders beslist voor onderwijsinstellingen met gemengde binnen- en naschoolse activiteiten.


Waarvoor kun je aanvragen?

Voor een project waarin het cultureel en sociaal domein samenwerken. In het project vinden culturele en/of erfgoedactiviteiten plaats voor en door kinderen en jongeren die zijn getroffen door de toeslagenaffaire.

Waar let het Fonds op?

Om je op weg te helpen bij je aanvraag  hebben we een modelbegroting en -samenwerkingsdocument gemaakt. Beiden vul je in en zijn verplicht om je aanvraag in te kunnen dienen. Let op: gebruik de modelbegroting van het Fonds. Voor de samenwerking mag je ook een eigen document gebruiken.

Wil je aanvragen? Zorg dan dat je de subsidieregeling en uitwerking leest. Je vindt alle hier genoemde documenten en een voorbeeldaanvraagformulier rechts in het grijze kader onder 'Documenten'.


In het kort de criteria waarop wij jouw aanvraag beoordelen:

 • Inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten | Wat is het doel, welke aanpak wordt gebruikt en zijn de kinderen en jongeren betrokken bij de opzet en uitvoering?
 • Organisatorische kwaliteit | Wat zijn de kwaliteiten van de uitvoerders en is er sprake van een realistische planning en begroting?
 • Kwaliteit van samenwerking | Is er sprake van een gelijkwaardige samenwerking, wordt de kennis van iedere partij voldoende ingezet en hoe ziet de rolverdeling eruit?

Aanvraag indienen

Op 29 februari 2024 om 13.00 uur start de aanvraagperiode. Het totale budget van deze Open Oproep is € 5.094.600. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 100% van de totale projectkosten.

Aandachtspunten:

 • Heb je nog geen account in Mijn Fonds? Maak bijtijds een account aan; dit duurt namelijk een paar werkdagen.
 • Zorg dat je voor de opening van de aanvraagperiode alle documenten compleet hebt om een aanvraag te kunnen doen. 
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.10 van de subsidieregeling.

Heb je nog niet eerder subsidie aangevraagd? Het filmpje 'Hoe vraag je subsidie aan' helpt je op weg.