nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Partners

Partners en samenwerkingen

We werken graag en veel samen om onze missie uit te voeren. Hieronder staat een aantal van de partners waarmee wij samenwerken. Meer weten over ons als samenwerkingspartner? Neem contact met ons op.

Lijst met partners

www.ocw.nl Het ministerie van OCW werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW werkt voor leerlingen, studenten en hun ouders, maar ook voor kunstenaars en museumbezoekers. Voor onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs. En ook voor wetenschappelijk onderzoekers en medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

www.lkca.nl  Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) ambieert een wezenlijke bijdrage te leveren aan de culturele levensloop van kinderen, jongeren en volwassenen. Het LKCA streeft ernaar dat zoveel mogelijk mensen een leven lang deelnemen aan kunst en cultuur. Samen met betrokken professionals wil het LKCA de kwaliteit van voorzieningen en activiteiten die ontwikkeld worden ten behoeve van ieders culturele levensloop, vergroten.

www.ipo.nl Het Interprovinciaal Overleg heeft twaalf leden: de Nederlandse provincies. Met die samenwerking wil het IPO de condities optimaliseren waaronder provincies werken.

www.vng.nl De vereniging van Nederlandse gemeenten is verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van alle gemeenten bij andere overheden. 

www.cultuurconnectie.nl  Cultuurconnectie is de branchevereniging voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk.

www.immaterieelerfgoed.nl Kenniscentrum immateriaal erfgoed Nederland

www.dutchculture.nl Dutch Culture is het Nederlandse instituut voor internationaal cultuurbeleid. 

www.cultuur-ondernemen.nl Kennisplatform voor Ondernemerschap in de culturele en creatieve sector

Rijkscultuurfondsen

www.mondriaanfonds.nl  Het Mondriaanfonds is een internationaal stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed.

www.fondspodiumkunsten.nl Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans en theater in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunst.

www.stimuleringsfonds.nl Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers. Het Stimuleringsfonds ondersteunt (inter)nationale projecten, talenten en sectoroverschrijdende activiteitenprogramma’s in de creatieve industrie. 

www.letterenfonds.nl Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Het fonds werkt aan een zo rijk en divers mogelijk literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en het boekenvak.

www.filmfonds.nl Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de overheid in het leven heeft geroepen om culturele activiteiten te stimuleren. Het Fonds is 1993 ontstaan uit een fusie van het Productiefonds van de Nederlandse film en het Fonds voor de Nederlandse film.Aanspreekpunt namens de 6 Rijkscultuurfondsen

Wie aan het begin staat van een interdisciplinair kunstproject dat meerdere kunst- of cultuurgebieden combineert en het juiste fonds zoekt, kan informatie inwinnen bij Emma Parmentier, aanspreekpunt namens de 6 rijkscultuurfondsen. Zij kan je informeren over de bijdragemogelijkheden bij de verschillende fondsen en zo nodig doorverwijzen. Zij is te bereiken via: emma.parmentier@mondriaanfonds.nl  of 020 523 15 19.

 

Fondsen

www.jeugdfondssportencultuur.nl  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (voorheen Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds) betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.

www.bngbank.nl/cultuurfonds Het BNG Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van kunst en cultuur. Binnen ons programma Age Friendly Cultural Cities stelt het fonds jaarlijks de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs ter waarde van 20.000 euro ter beschikking aan de gemeente die ouderen en cultuurparticipatie het beste op de kaart zet.

www.vsbfonds.nl Het VSBfonds zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving en onderscheidt daarbij twee aandachtsgebieden: mens & maatschappij en kunst & cultuur. Het VSBfonds heeft ook lokale afdelingen.

www.fonds21.nl  Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu.

www.doen.nl Stichting DOEN, het fonds van de Goede Doelen Loterijen, werkt aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen door aanjager te zijn van duurzame, culturele en sociale voorlopers.

www.cultuurfonds.nl Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft ook lokale afdelingen.

www.fondsenvoorouderen.nl Dit biedt een overzicht van fondsen die projecten voor en door ouderen ondersteunen.

www.langlevekunst.nl Het Lang Leve Kunst Fonds is in januari 2021 gelanceerd als initiatief van Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Jaarlijks is er ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven gericht op actieve kunstbeoefening door ouderen. Dit Fonds vloeit voort uit het programma Lang Leve Kunst van diverse partijen dat startte in 2013. 

www.oranjefonds.nl Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving, enerzijds door sociale samenhang en anderzijds sociale participatie te bevorderen.