nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Besturingsmodel

Besturingsmodel: bestuur en raad van toezicht

Het Fonds hanteert een raad van toezicht model, wat inhoudt dat er een bestuur is en een raad van toezicht.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van het Fonds die tot doel hebben de doelstellingen van het Fonds te realiseren, waarbij de belangen van de stakeholders worden meegewogen. Het Fonds heeft momenteel één bestuurder, die tevens directeur is van het Fonds. De bestuurder wordt benoemd voor een periode van 5 jaar kan eenmaal voor 5 jaar worden herbenoemd. De huidige bestuurder van het Fonds is Hedwig Verhoeven, die per 1 maart 2019 als bestuurder is benoemd.

De raad van toezicht beslist over benoeming, beoordeling, bezoldiging, schorsing en ontslag van het bestuur. Bij het vervullen van (artistieke) bestuursfuncties laat de raad zich extern adviseren. De raad van toezicht heeft verder tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het Fonds. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde en grijpt indien nodig in. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van de taak naar het belang van het Fonds en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij het Fonds betrokkenen en het algemeen belang af. De raad van toezicht heeft daarbij met name ook oog voor de risico’s die voortvloeien uit de taakuitoefening van het Fonds. Bij zijn werk laat de raad van toezicht zich leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van het Fonds. De raad van toezicht bestaat uit zeven leden.

De leden zijn onafhankelijk van elkaar en van het bestuur, waardoor ze kunnen functioneren als goede toezichthouders. De benoemingstermijn van de raad van toezicht was statutair bepaald op twee keer vijf jaar. Dit is vanaf  2021 in overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gewijzigd en gelijkgetrokken met o.a. de andere rijkscultuurfondsen en gesteld op vier jaar. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar en ook zij kunnen eenmaal voor 4 jaar worden herbenoemd. 

Rooster van aftreden Raad van Toezicht 

Naam vanaf duur evt. verlengen voor
Mardjan Seighali 1 januari 2022 vier jaar 1 januari 2026
Carine Leemereise 1 januari 2019 vier jaar 1 januari 2023 (afgetreden)
Anne-Marie Bruggert 1 mei 2021 vier jaar 1 mei 2025
Robert Quarles van Ufford 1 mei 2021 vier jaar 1 mei 2025
Ricardo Bryson 1 november 2021 vier jaar 1 november 2025
Ruben Brave 1 november 2021 vier jaar 1 november 2025
Ama Koranteng – Kumi  1 november 2021 vier jaar 1 november 2025


Bezoldiging

Het bezoldigingsbeleid van het Fonds past bij het karakter van de instelling en stemt overeen met wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden. Binnen het kader van dat bezoldigingsbeleid bepaalt de raad van toezicht de bezoldiging van individuele leden van het bestuur. In het jaarverslag van het Fonds wordt nadere informatie verstrekt over de bezoldiging van het bestuur. Het jaarverslag van het Fonds vind je hier.

Code Fraude en Integriteit

Naast deze Code heeft het Fonds een Code Fraude en Integriteit opgesteld. Deze code beschrijft waar het Fonds voor staat, wat stakeholders van het Fonds mogen verwachten, wat het Fonds als gedragsregels hanteert en waar fraude gemeld dient te worden.

Medewerkers van het Fonds worden ingeschaald volgens de BBRA. Het RSIN nummer van het Fonds is 818426135 en het KVK nummer is 27305088