nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Bezwaarprocedure

Niet eens met een subsidiebeslissing van het Fonds? Dan kan je een bezwaar indienen.

Indien je het niet eens bent met een beslissing kan een belanghebbende binnen zes weken na dagtekening van het besluit schriftelijk bezwaar maken bij het Fonds. Het Fonds neemt in beginsel binnen twaalf weken een besluit op het bezwaar, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.

Een bezwaarschrift dient de volgende elementen te bevatten:

  • naam en adres van de indiener
  • ondertekening door een gemachtigde vertegenwoordiger van de indiener
  • datum
  • omschrijving (of kopie) van het besluit waartegen het bezwaar zich richt
  • de gronden (redenen) van het bezwaar

Het Fonds legt bezwaarschriften ter advisering voor aan een onafhankelijke bezwarenadviescommissie. Deze beoordeelt of alle processen correct zijn verlopen en de regeling juist is geïnterpreteerd. Zij geven geen inhoudelijke kwaliteitsbeoordeling. De bezwarenadviescommissie geeft je de gelegenheid om je bezwaar mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. Daarbij worden ook vertegenwoordigers van het Fonds uitgenodigd. Op die manier kan de commissie beide partijen op een open en transparante wijze aanvullende vragen stellen.

De bezwarenadviescommissie brengt advies uit aan het bestuur van het Fonds over de te nemen beslissing. Het bestuur neemt daarna een beslissing op het bezwaar met inachtneming van het advies. Indien het bestuur afwijkt van het advies, wordt de motivering daarvoor in het besluit gegeven.

Je kan het bezwaar via de post naar ons sturen, of de ondertekende brief inscannen en mailen naar klachtofbezwaar@cultuurparticipatie.nl.