nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Algemene toelichting op beoordeling Samen Cultuurmaken

Verschillende sporen, verschillende beoordeling

Beoordeling spoor 1 Try out

In spoor 1 beoordelen we op volgorde van binnenkomst. Wanneer het beschikbare budget voor spoor 1 voor dat jaar opgemaakt is (of zoals wij het noemen; het subsidieplafond is bereikt) sluit het spoor voor dat jaar. Daarna is aanvragen tot openstelling voor het jaar erna niet meer mogelijk. Hier loont het dus om op tijd aan te vragen.

De aanvragen die we ontvangen binnen dit Spoor beoordeelt een interne adviescommissie van het Fonds voor Cultuurparticipatie aan de hand van drie criteria. Per criterium adviseert de commissie of de aanvraag aan het criterium voldoet of niet. Aanvragen die aan alle criteria voldoen krijgen het advies honoreren. 

Criteria spoor 1

1.    inhoudelijke en artistieke kwaliteit;
2.    organisatorische kwaliteit;
3.    samenwerking.

Beoordeling spoor 2 (ontwikkeltrajecten) en spoor 3 (meerjarentrajecten)

Twee sporen, te weten spoor 2 en 3, zijn opgezet als tender. Dit betekent dat we alle aanvragen die tijdig voor de deadline zijn ontvangen, gelijktijdig beoordelen op basis van de informatie die voor de deadline is ingestuurd. De aanvragen die voldoen aan de beoordelingscriteria worden in een rangorde geplaatst. De aanvragen honoreren we vervolgens op basis van de volgorde van rangorde (en dus niet op volgorde van ontvangst).

Beoordeling door externe adviescommissie van experts

Bij spoor 2 en 3 beoordeelt een adviescommissie van externe deskundigen de aanvragen. Spoor 2 en 3 hebben ieder een eigen commissie., respectievelijk bestaande uit 7 en 6 onafhankelijke leden. Binnen de commissies zijn experts aanwezig vanuit  zowel  het sociale als culturele domein. De twee commissies hebben ieder te maken met een verschillend aantal aanvragen en verschillende beoordelingscriteria.

Uitgaande van de bepalingen en criteria uit de regeling maken  de commissies ieder hun eigen afwegingen. Per criterium kunnen aanvragen een puntenaantal scoren. Uitgangspunt voor de beoordeling van de aanvragen is de toelichting op de criteria bij de regeling. Aanvragen die op één of meer criteria een onvoldoende scoren, krijgen het advies afwijzen.

Criteria spoor 2

1.    inhoudelijke en artistieke kwaliteit: zeer goed (9), goed (6), voldoende (3), onvoldoende (0);
2.    organisatorische kwaliteit: zeer goed (9), goed (6), voldoende (3), onvoldoende (0);
3.    samenwerking: zeer goed (9), goed (6), voldoende (3), onvoldoende (0);
4.    ontwikkeling: zeer goed (9), goed (6), voldoende (3), onvoldoende (0).

Criteria spoor 3

1.    inhoudelijke en artistieke kwaliteit: zeer goed (9), goed (6), voldoende (3), onvoldoende (0);
2.    organisatorische kwaliteit: zeer goed (9), goed (6), voldoende (3), onvoldoende (0);
3.    samenwerking: zeer goed (9), goed (6), voldoende (3), onvoldoende (0);
4.    duurzaamheid: zeer goed (9), goed (6), voldoende (3), onvoldoende (0).

Beoordeling spoor 1, 2 en 3 aanvragen eerste jaargang (2021)

Hieronder vind je meer informatie over het aantal binnengekomen aantal aanvragen en gehonoreerde en afgewezen aanvragen per spoor.

Spoor 1

In totaal ontvingen wij 66 aanvragen voor een totaalbedrag van € 1.285.942,- voor Spoor 1.
In de regeling is voor dit onderdeel een subsidieplafond van € 500.000,-. opgenomen. Om zo veel mogelijk aanvragen te kunnen honoreren is het subsidieplafond opgehoogd tot €  € 564.849,-. In totaal konden we zo 27 aanvragen honoreren.

Spoor 2

Wij ontvingen 133 aanvragen voor een totaalbedrag van € 13.216.016,- voor Spoor 2.
In de regeling is voor dit onderdeel een subsidieplafond van € 1.025.000,- opgenomen. Om zo veel mogelijk aanvragen te kunnen honoreren is het subsidieplafond opgehoogd tot €  € 4.507.323,-. Van de ontvangen aanvragen zijn er 123 voorgelegd aan een externe deskundigencommissie. De overige aanvragen voldeden niet aan de voorwaarden van de regeling en zijn afgewezen zonder advies van de externe commissie.

51 aanvragen kregen het advies afwijzen (scoorden op één of meer criteria een onvoldoende ) en 72 aanvragen zijn in een rangorde geplaatst.

Aanvragen die minder dan 24 punten scoorden kregen het advies 'honoreren voor zover het budget dat toelaat'. Aanvragen die 24 of meer punten behaalden kregen het advies honoreren.
In totaal konden we 40 aanvragen voor een totaalbedrag van € 4.507.323,- worden gehonoreerd.

Spoor 3

Wij ontvingen 48 aanvragen voor een totaalbedrag van € 12.698.837,- voor Spoor 3.
In de regeling is voor dit onderdeel een subsidieplafond van € 3.028.000,- opgenomen. Om zo veel mogelijk aanvragen te kunnen honoreren is het subsidieplafond opgehoogd tot  € 4.700.855,-. Van de ontvangen aanvragen zijn er 40 voorgelegd aan een externe deskundigencommissie. De overige aanvragen voldeden niet aan de voorwaarden van de regeling en zijn afgewezen zonder advies van de externe commissie.

14 aanvragen kregen het advies afwijzen (scoorden op één of meer criteria een onvoldoende ) en 26 aanvragen zijn in een rangorde geplaatst.

Aanvragen die minder dan 18 punten scoorden kregen het advies 'honoreren voor zover het budget dat toelaat'. Aanvragen die 18 of meer punten behaalden kregen het advies honoreren.
In totaal konden zo 17 aanvragen voor een totaalbedrag van € 4.700.855,- worden gehonoreerd.