nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

24 november 2023

Extra budget voor fair practice per 2025

Op maandag 20 november heeft Gunay Uslu, demissionair staatssecretaris voor Cultuur, de Tweede Kamer laten weten dat ze per 2025 €34,6 miljoen wil verdelen onder de BIS-instellingen en de Rijkscultuurfondsen om bij te dragen aan een eerlijke beloning van werkenden in de cultuursector. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ontvangt vanaf 2025 ruim €4,4 miljoen uit dit budget, dat weer verdeeld zal worden onder de instellingen die wij in de volgende beleidsperiode meerjarig en projectmatig subsidiëren.

Het zijn structurele middelen die moeten bijdragen aan een steviger en meer aantrekkelijke culturele arbeidsmarkt. Dat vraagt om inspanningen van Rijk, provincies, gemeenten én van werkgevers en werknemers/opdrachtnemers. We verwachten dan ook van aanvragers dat zij realistisch begroten en voor honorering van werkenden de geldende cao's en/of tariefrichtlijnen hanteren. De ketentafel kunstprofessionals in cultuureducatie en amateurkunst werkt aan een honorariumrichtlijn en andere praktijkinstrumenten. Op 27 november 2023 worden deze gepresenteerd.
 
Cultuureducatie met Kwaliteit
Voor penvoerders die aanvragen in het kader van CmK4 werken we aan ophoging van het subsidieplafond. De uitwerking hiervan volgt zo snel mogelijk. Dit aanvullende budget maakt geen deel uit van de matching, hoewel we gemeenten en provincies uiteraard van harte aanmoedigen om ook te ondersteunen in het werk maken van fair practice.
We verwachten van aanvragers dat ze fair practice toepassen en in de begroting bij de aanvraag zichtbaar maken hoe het aanvullende budget voor dit doel wordt ingezet. Ook vragen we een reflectie op hoe de organisatie het goede voorbeeld kan geven op gebied van fair practice in de eigen omgeving. 
 
Meerjarenregelingen Co-creatie en Talentontwikkeling
De subsidieplafonds van deze regelingen worden ook opgehoogd; de uitwerking hiervan volgt zo snel mogelijk. Van aanvragers verwachten we dat ze fair practice toepassen, en in de begroting bij de aanvraag zichtbaar maken hoe het aanvullende budget voor dit doel wordt ingezet. Ook vragen we een reflectie op hoe de organisatie het goede voorbeeld kan geven op gebied van fair practice in de eigen omgeving. 
 
Projectregelingen
De projectregelingen 2025-2028 worden in 2024 uitgewerkt. Het aanvullend budget voor fair practice wordt daarin meegenomen.

Meer info over fair practice:

Iris Daalder
Iris Daalder Strategisch adviseur cultuureducatie / talentontwikkeling