Verantwoording CmK

Handboek en andere documenten voor het verantwoordingsproces

Download hier:

Dit handboek bevat aanwijzingen voor de inrichting van de jaarlijkse verantwoording, waaronder verplichte modellen voor de financiële verantwoording en de verantwoording van prestatiegegevens, het protocol voor de accountant en handreikingen waaronder suggesties voor het inrichten van de urenregistratie. 

Wijzigingen ten opzichte van de Leidraad verantwoording 2013-2016

Het nu toegestuurde handboek wijkt op een aantal punten af van de Leidraad verantwoording die is opgesteld voor de verantwoordingen in het kader van de Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs 2013-2016. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van deze leidraad zijn:

  • Voor de accountantscontrole van de financiële verantwoording over het tweede en het derde kalenderjaar kan dispensatie worden gevraagd.
  • Verantwoording via de jaarrekening is niet meer mogelijk.
  • Geen accountantsrapport van bevindingen is vereist bij de verantwoording van prestatiegegevens en kwantitatieve gegevens.
  • Een jaarlijkse opgave van de totale personeelskosten van de penvoerder en betrokken instellingen is niet meer vereist.
  • Het handboek bevat modellen voor de urenadministratie. Deze modellen zijn bedoeld als handvatten en kunnen zowel door de culturele instellingen als scholen worden gebruikt.

Voor meer informatie over het handboek kun je contact opnemen met uw contactpersoon bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.