Goed muziek is Goud(a) waard

Pabo Driestar in Gouda heeft een traditie van koorzang, die doorklinkt in de eerste twee jaar van de opleiding. In jaar drie en vier is sprake van keuze-onderwijs, waarbij verdieping gezocht kan worden in bijvoorbeeld koorzang, musicalbegeleiding, leren dirigeren en persoonlijke vorming. Uit een eigen onderzoek onder alumni, blijkt dat een meerderheid van de respondenten zich bekwaam genoeg voelt om muziekonderwijs te geven. Toch vinden de muziekdocenten de zienswijze van Schutte (2016) ook van toepassing op deze pabo. Dat wil zeggen: er is relatief weinig tijd voor muziekvakken, een gebrek aan muzikale kennis en te weinig continuïteit in lesuren.

Het doel van het project is structurele verbetering van het muziekonderwijs, verankering binnen het curriculum en de bevordering van deskundigheid op basisschool, pabo en conservatorium. Het project behelst vijf deelprojecten die gericht zijn op de reguliere pabostudent, de pabostudent met specialisatie muziek, de vakspecialist muziek, de inrichting van een muzikale leeromgeving en onderzoek en kennisdeling.

In samenwerking met het Koninklijk Conservatorium Den Haag zet de pabo in op het aanbieden van een traject vakspecialist muziek. Kennisdeling vindt onder meer plaats via Radiant Lerarenopleidingen en het Netwerk Muziekdocenten Pabo.