Tune In

Op dit moment krijgen alle pabostudenten van Windesheim Flevoland in het eerste jaar zes muziekcolleges gericht op kennismaking en in het tweede jaar twaalf colleges gericht op het bespelen van een akkoordinstrument. Studenten geven aan dat ze zich onvoldoende bekwaam voelen om muziekles te geven. Ze zijn wel gemotiveerd, maar durven niet.

Het doel van het project is om te zorgen dat elke afgestudeerde pabo-student muziek durft te geven. Om dat te bereiken worden drie deelprojecten vormgegeven. Het eerste richt zich op de muzikale vaardigheden, het tweede op de muziekdidactische vaardigheden en het derde op de verankering van het project.

De hogeschool werkt in breder verband samen met het Conservatorium van Amsterdam. Hierbij ontwikkelt het conservatorium digitale instrumentlessen en verzorgt het workshops. Daarnaast verzorgen studenten van het conservatorium aanvullende workshops op de pabo van Windesheim. De samenwerking met basisscholen bouwt voort op de pilot co-teaching die dit studiejaar is opgestart. Daarnaast wordt samengewerkt met expertisecentra FleCk en Collage. Kennisdeling gebeurt onder meer via een denktank binnen de pabo en een platform binnen het Netwerk Muziekdocenten Pabo.