Erfgoededucatie Westland

In het Westland wil Westlandcultuurweb samen met het Historisch Archief en het Westlands Museum een project opzetten voor de versterking van erfgoededucatie in het Westlands primair onderwijs. Centraal in het project staat een leergemeenschap voor erfgoededucatie. In deze leergemeenschap gaat een cultuurcoach van Westland Cultuurweb, educatiemedewerkers van het Historisch Archief Westland en het Westlands Museum met icc’ers van de Montessorischool Naaldwijk en ’t Startblok Honselersdijk aan de slag om lesmateriaal op gebied van erfgoed te ontwerpen en uit te voeren. Dit lesmateriaal is gericht op de groepen 1 t/m 8 van ’t Startblok en de onder- t/m bovenbouw van de Montessorischool.

Iedere lessenreeks wordt vanuit het bestaande curriculum van de scholen ontworpen, zodat er sprake is van horizontale integratie. De educatiemedewerkers van het Archief en Museum voeren de lessen in samenwerking met leerkrachten uit. Door de inzet van co-teaching verbreden de deelnemende leerkrachten hun kennis over erfgoed, terwijl de educatiemedewerkers hun didactische vaardigheden vergroten en meer inzicht in het primair onderwijs krijgen. De cultuurcoach van Cultuurweb begeleidt het leer- en ontwerpproces en richt zich op de professionalisering en kwaliteitsverbetering bij de deelnemende erfgoedinstellingen.

De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de invulling van dit project:

a. De culturele ontwikkeling van leerlingen bevorderen

b. Erfgoededucatie structureel borgen door horizontale integratie in de curricula

c. Verbinden van de sectoren in een leergemeenschap

d. Bijdragen aan de deskundigheid van leerkrachten

e. Bijdragen aan de deskundigheid van educatiemedewerkers

f. De infrastructuur voor erfgoededucatie verbeteren

Als eindresultaat hebben de partijen bepaald dat het Archief en het Museum volwaardige partners zijn voor de Westlandse basisscholen in het voorzien in en professionaliseren rondom erfgoededucatie. Het streven van Westland Cultuurweb is haar expertise op het snijvlak van erfgoed en educatie in te zetten om de betrokken partners te professionaliseren en een duurzame infrastructuur op te zetten. Daarnaast streven de partners erna dat de curricula op ’t Startblok en de Montessorischool structureel verrijkt zijn met erfgoededucatie, waarbij de leerkrachten gelijkwaardig samenwerken met het Archief en het Museum.