Dronten - Pionieren in kunst

Stichting De Meerpaal initieert het project Pionieren in kunst. Hiermee zetten de gemeente Dronten en De Meerpaal zich gezamenlijk in voor het ‘kleuren van de gemeente’, van jong tot oud. De afgelopen jaren heeft De Meerpaal een aantal proeftuinen ingericht om ervaring op te doen met de seniorendoelgroep.

Gemeente Dronten en De Meerpaal richten zich de komende twee jaar op een zevental projecten plus een eindpresentatie voor in totaal 220 deelnemers. Ze gaan daarbij uit van drie programmalijnen: kunst voor actieve senioren, kunst voor kwetsbare/zorgbehoevende senioren en kunst in verbinding (jong & oud).

Aan de basis van ieder project staan de medewerkers van de wijkteams en de partnerorganisaties. Zij onderhouden contact met de senioren en onderkennen en verzamelen hun vragen. Samen met collega’s van De Meerpaal vertalen ze die in aanbod.

Ook stimuleren zij inwoners om te participeren in één of meerdere op stapel staande projecten. Het streven is een selectie van de projecten structureel in te bedden in het activiteitenaanbod van De Meerpaal en haar partners.