Amersfoort - Beter van Kunst!

In de Cultuurvisie Amersfoort 2030 is ouderenparticipatie binnen 'Wijken & het Sociaal Domein' één van de belangrijke thema's. Het project Beter van Kunst! van Scholen in de Kunst, dat valt binnen de Age Friendly Cultural Cities-regeling, is daarvan een concrete invulling. Het beoogt een structurele inbedding van kunstprogramma's met een artistieke waarde en een preventief of curatief effect in de geïndiceerde specialistische dagbesteding. Het streven is een eindresultaat met drie kunstprogramma's voor ouderen, gerelateerd aan drie verschillende ziektebeelden. De programma’s worden in methodieken vastgelegd.

Via de kunstprogramma's wil Scholen in de Kunst een wezenlijke bijdrage leveren aan de fysieke en mentale gezondheid van ouderen. De programma’s richten zich in eerste instantie op mensen met een complexe zorgvraag en ouderen met somatische en psychogeriatrische problematiek die deelnemen aan geïndiceerde specialistische dagbestedingsactiviteiten in Amersfoort. Scholen in de Kunst beschikt met de samenwerkingspartners over een breed netwerk verspreid over de hele stad.

Daarnaast werkt de organisatie aan een verdienmodel waarmee Scholen in de Kunst haar kunstprogramma's structureel kan inbedden in geïndiceerde dagbestedingsprogramma's voor ouderen in Amersfoort. Het project Beter van Kunst! bestaat uit vier projectfasen, te weten: een onderzoeksfase, een ontwikkelfase, de uitvoering en de evaluatie.