Toon je Talent - van experiment naar fundament

Binnen het CMK-programma Toon je Talent van Kumulus Centrum voor Kunsteducatie (afdeling Kaleidoscoop) werken onderwijs en het culturele veld nauw samen aan de culturele ontwikkeling van kinderen. Doel is verankering van cultuureducatie in de scholen na vier jaar deelname. De focus ligt op 'eigenaarschap' bij scholen, visie op cultuur, integratie in het reguliere lesprogramma, uitvoering door eigen leerkrachten en vakinhoudelijke deskundigheid.

Het programma kent drie actielijnen:

• In Denk mee (Get Lekkers) zitten gemeente, twee schoolbesturen en culturele instellingen samen aan tafel. Het doel, verankering van cultuureducatie, blijkt soms nog lastig voor een school. Aandachtspunt wordt het opnemen van cultuureducatie in het schoolplan.

• Zicht op talent (Cultuurboost) zorgt voor deskundigheidsbevordering van leerkrachten om talenten van leerlingen te herkennen. Het gezamenlijk samengestelde observatiemodel vinden de leerkrachten een prettig hulpmiddel.

• In Ontwikkelen van culturele deskundigheid van leerkrachten (De Kast) staat thematisch onderwijs en vakoverstijgend leren centraal. Omdat het invoeren van leerlijnen veel tijd kost, gaan leerkrachten en kunstdocenten vanaf 2017 samen ‘on the job’ aan de leerlijn werken. De cultuurcoach helpt leerlingen om na schooltijd een geschikte culturele activiteit te vinden.

Stichting Kaleidoscoop gaat vanaf 2017 ook in het Heuvelland werken, met dezelfde doelstelling en focus.

Kennisdeling en evaluatie

Voor kennisdeling komen er diverse bijeenkomsten en is er aansluiting bij het Kultureel Overleg Maastricht (KOM). Daarnaast is er een Provinciaal Platform Cultuureducatie opgericht voor alle penvoerders, de zes centrale gemeentes, de kennisgemeenschap SIEN, het Huis voor de Kunsten Limburg, de pabo, de kunstvakopleidingen en de Provincie Limburg. Er komt structurele monitoring en evaluatie met bevraging van alle betrokkenen. Daarnaast onderzoekt Universiteit Maastricht de effecten van cultuurparticipatie van kinderen in het primair onderwijs.