De volgende versnelling - Projectplan CMK Groningen 2017-2020

Namens de provincie en de gemeente Groningen heeft het Instituut voor Kunst en Cultuur (K&C) de scholen aan het stuur gezet, wat cultuureducatie betreft. Deskundigheidsbevordering (vooral het opleiden van icc'ers) en de ontwikkeling van leerlijnen staan centraal. De komende tijd is ook verbreding naar teams en besturen nodig, en verdieping voor de icc’ers. K&C wil bovendien de culturele ontwikkeling van leerlingen in kaart brengen, binnen- en buitenschoolse cultuureducatie koppelen, en scholen meer regie geven in de netwerken.

Creatieve partnerschappen

Om te stimuleren dat ook cultureel ondernemers – samen met een school – aanvragen doen voor de ontwikkeling van gepast aanbod, zet K&C bijeenkomsten en creatieve partnerschappen op. Die laatste richten zich vooral op onderzoek en kennisdeling, deskundigheidsbevordering en de leerlingopbrengsten. Hierbij werkt K&C samen met de pabo en het kunstvakonderwijs.

Kennis en evaluatie

De partnerschappen, lokale netwerken, de nieuwsbrief en informatiebijeenkomsten zorgen voor kennisdeling. Voor evaluatie werkt K&C met het door de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde zelfevaluatie-instrument voor scholen EVI. Ook het door Kunstkade ontwikkelde Schoolfolio voor leerlingen blijft in gebruik.