25 juni 2019

Goed cultuuronderwijs, ook in de toekomst

Tijd om de balans op te maken. Met het oog op toekomstig beleid, waarin Cultuureducatie met Kwaliteit een belangrijke plek inneemt, waren wij benieuwd naar de impact van de huidige regelingen en de lessen die we daaruit kunnen leren voor het vormgeven van het vervolgprogramma vanaf 2021. Daarom hebben we Sardes en Bureau Art gevraagd om zowel de matchingsregeling CmK, als de Impuls muziekonderwijs onder de loep te nemen.

Zij hebben vervolgens een onderzoek opgezet, met als hoofdvraag: 'In hoeverre hebben het beleidsprogramma CmK in het algemeen en de bijbehorende subsidieregelingen in het bijzonder invloed gehad op doorlopende leerlijnen, de deskundigheidsbevordering, het volgen en beoordelen van leerlingen en de samenwerking tussen onderwijs en culturele instellingen?'

Hieronder staan we kort stil bij de belangrijkste uitkomsten. Direct het hele rapport lezen? Dat kan ook.

Conclusies
Uit het onderzoek komt naar voren dat er in het algemeen meer aandacht is gekomen voor cultuureducatie binnen het primair onderwijs, zowel bij de overheden als bij de scholen. Scholen zijn bewuster bezig met cultuureducatie, hebben meer aandacht voor deskundigheid en het gebruik van leerlijnen en de contacten tussen scholen en culturele instellingen zijn intensiever geworden. Veel van de scholen en met name schoolbesturen zien cultuuronderwijs als een serieus leergebied en willen af van het imago ‘iets leuks voor de vrijdagmiddag’. De CmK-regeling en de Impuls muziekonderwijs bieden de mogelijkheid om hier werk van te maken. CmK wordt dan ook door alle respondenten positief beoordeeld. Door de subsidieregelingen:

  • Is er meer samenwerking ontstaan tussen scholen en culturele instellingen
  • Wordt meer vraaggericht gewerkt
  • Is - bij de scholen passend - aanbod ontwikkeld
  • Worden leerkrachten geschoold
  • Wordt meer gewerkt met leerlijnen.


Men schrijft dat voor een groot deel toe aan de subsidieregeling CmK.

Penvoerders hebben daarnaast hun hun rol als aanbieder veelal losgekoppeld van hun rol als intermediair, waardoor ze zowel richting scholen als culturele instellingen beter kunnen optreden als onafhankelijk bemiddelaar. Voor de Impuls muziekonderwijs wordt door scholen nog specifiek toegevoegd dat de samenwerking met een externe deskundige en hun eigen autonomie bijdragen aan het succes.

Aandachtspunten en wensen
Vanzelfsprekend zijn er ook zaken die nog aandacht verdienen. Zo geven veel geïnterviewden aan dat het belangrijk is te blijven investeren in cultuureducatie, voornamelijk om de verankering ervan op scholen nog waar te maken. Een grote groep geeft aan dat ze graag een inzet op integraal cultuureducatiebeleid zien, in plaats van een focus op losse disciplines. Ook wordt er aangegeven dat de bedragen per gemeente gelijk zou moeten worden getrokken. Deze twee onderwerpen kwamen ook direct terug in de uitgangspuntenbrief van de minister. Naast deze twee onderwerpen vond ook oproep voor meer aandacht voor gelijke kansen de weg naar de uitgangspuntenbrief.

Aanknopingtspunten voor de toekomst van CmK
Het onderzoek biedt dus meerdere handvatten die wij met onze partners kunnen gebruiken voor de toekomst van CmK. Matching, ruimte voor lokaal maatwerk en het werken met onafhankelijke intermediairs zijn hierbij bijvoorbeeld belangrijke aanbevelingen.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Fonds voor Cultuurparticipatie